nengft
2015-05-05 08:23
采纳率: 86.7%
浏览 3.3k
已采纳

未将对象引用设置到对象的实例 vb。net

 Public Sub depart_spc(ByRef rs As Data.DataTable, ByVal a As String)
    Dim j As Integer
    Dim n As Integer
    Dim i As Integer
    ' n = 500
    Dim dt As DataTable = rs
    Dim dr As DataRow = dt.NewRow()  ‘ 出现未将对象引用设置到对象的实例 怎么解决啊
    Do
      a = Trim(a)
      j = InStr(1, a, " ")
      ' For i = 0 To 500
      If j <> 0 Then
        dr(0) = a.Substring(0, j - 1)
        a = Mid(a, j + 1)
      ElseIf Len(a) <> 0 Then
        dr(0) = a
        a = ""
      End If
      ' Next
    Loop Until Len(a) = 0
    dt.Rows.Add(dr)

  End Sub
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • Tiger_Zhao 2015-05-05 09:14
  已采纳

  你上层调用送进来的 rs 本身就是 Nothing。

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • xiayaazinabubu 2015-05-05 08:27

  rs是不是不是DataTable对象转类型失败或者本身为NULL

  评论
  解决 无用
  打赏 举报

相关推荐 更多相似问题