wallyone
2015-05-18 14:08
采纳率: 25%
浏览 3.7k
已采纳

如何将string转换为byte

开发中需要这样的功能,将String str = "0f8adffb11dc" 转换为byte[] byteText = { 0x0f, 0x8a, 0xdf, 0xfb,0x11, 0xdc};请问如何实现,谢谢!

  • 写回答
  • 好问题 提建议
  • 追加酬金
  • 关注问题
  • 邀请回答

4条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题