class_brick
2015-05-23 12:43
采纳率: 100%
浏览 1.4k
已采纳

新手学习vs2010运行mfc的问题

代码如下,我在视类加入如下代码,想实现输入字符后敲击回车在菜单栏生成一个动态菜单,但是敲下回车的时候程序就崩溃了,求助
void CMy321555555555555555555View::OnChar(UINT nChar, UINT nRepCnt, UINT nFlags)
{
// TODO: 在此添加消息处理程序代码和/或调用默认值
if(0x0d==nChar)
{
if(0==++m_nIndex)
{
m_menu.CreatePopupMenu();
GetParent()->GetMenu()->AppendMenuA(MF_POPUP,(UINT)m_menu.m_hMenu,"PhoneBook");
DrawMenuBar();
}
}
CView::OnChar(nChar, nRepCnt, nFlags);
}

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题