G420607387
2015-05-25 03:07
采纳率: 25%
浏览 9.4k
已采纳

JQuery实时获取文本框中输入值的方法

做一个搜索,获取文本框实时值的方法,发现获取不到值,不知道到底怎么获取,求大神帮我解答下

 <div class="brand-search"><input type="text" id="Search" name="Search" value="搜索 品牌名称" /></div>
     $('#Search').bind('input propertychange', function () {
      alert($("input[name=Search]").value);
    });

3条回答 默认 最新

相关推荐 更多相似问题