gh.DrawLines(p2, points.ToArray()),是连接相邻的点还是每个点都连接

for (int i = 0; i <= chishu - 1; i = i + 1)//左齿面
{
gh.TranslateTransform(-pictureBox1.Width / 10, 0);//平移x,y位置,右移

for (int j = 0; j <= dianshu - 1; j = j + 1)
{
ZhuanHuanZhi[j] = j;
float x1_L = (float)(A_ChiXingCeDianXiangDuiHuChang_L[i, j]*1000);
float y1_L = (float)(pictureBox1.Height * ZhuanHuanZhi[j] / 32);
points.Add(new PointF(x1_L,y1_L));

        arrX[j] = A_ChiXingCeDianXiangDuiHuChang_L[i, j]*1000;//啮合点
        arrY[j] = pictureBox1.Height * ZhuanHuanZhi[j] / 32;//啮合点
        gh.DrawEllipse(p1, x1_L, y1_L, 1, 1);//小圆点
        //gh.DrawLines(p2, points.ToArray());//连接多条直线,蓝色
      }
      gh.DrawLines(p2, points.ToArray());//连接多条直线,蓝色![图片说明](https://img-ask.csdn.net/upload/201505/25/1432538736_237602.png)
c#

1个回答

是相邻的连接

此方法绘制一系列连接一组终结点的线条。 数组中的前两个点指定第一条线。 每个附加点指定一个线段的终结点,该线段的起始点是前一条线段的结束点。
https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/7ewkcdb3.aspx

caozhy
回答这么多问题就耍赖把我的积分一笔勾销了 回复caohuan95568: 目测你每次内循环开始前忘记调用points.Clear();清空上次的集合了。
5 年多之前 回复
caohuan95568
caohuan95568 那为什么我会有那么多线呢
5 年多之前 回复
立即提问
相关内容推荐