2 qt port QT_Port 于 2015.05.26 11:20 提问

Debug下编译成功,调试出现下面的信息,请各位大大帮忙解答下,新人木有C币 ,请见谅。

An application has made an attempt to load the C runtime library incorrectly.
Please contact the application's support team for more information.
ConstructionLift.exe 已触发了一个断点

5个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.05.26 12:08
已采纳

在你的断点触发的堆栈上,从上往下,找第一个你编写的代码的函数

QT_Port
QT_Port 嗯嗯,好的 谢谢!
接近 3 年之前 回复
caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.05.26 11:28

既然触发了端点,那么就看下源代码停在了哪里,贴出原代码。

QT_Port
QT_Port 触发断点 但是并未跳到断点处 调用堆栈显示: > ntdll.dll!_DbgBreakPoint@0() msvcr90.dll!___p__tzname() + 0xc5 字节 msvcr90.dll!__CRTDLL_INIT@12() + 0x1e 字节 ntdll.dll!_LdrpCallInitRoutine@16() + 0x14 字节 ntdll.dll!_LdrpRunInitializeRoutines@4() + 0x205 字节 ntdll.dll!_LdrpInitializeProcess@20() - 0x3dd 字节 ntdll.dll!__LdrpInitialize@12() + 0x6119 字节 ntdll.dll!_KiUserApcDispatcher@20() + 0x7 字节 ntdll.dll!_RtlpFreeToHeapLookaside@8() + 0x26 字节 ntdll.dll!_RtlFreeHeap@12() + 0x114 字节
接近 3 年之前 回复
QT_Port
QT_Port   2015.05.26 11:31

触发断点 但是并未跳到断点处
调用堆栈显示:

ntdll.dll!_DbgBreakPoint@0()

msvcr90.dll!___p__tzname() + 0xc5 字节

msvcr90.dll!__CRTDLL_INIT@12() + 0x1e 字节

ntdll.dll!_LdrpCallInitRoutine@16() + 0x14 字节

ntdll.dll!_LdrpRunInitializeRoutines@4() + 0x205 字节

ntdll.dll!_LdrpInitializeProcess@20() - 0x3dd 字节

ntdll.dll!__LdrpInitialize@12() + 0x6119 字节

ntdll.dll!_KiUserApcDispatcher@20() + 0x7 字节

ntdll.dll!_RtlpFreeToHeapLookaside@8() + 0x26 字节

ntdll.dll!_RtlFreeHeap@12() + 0x114 字节

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.05.26 12:00

要贴出源代码,这些没用。

QT_Port
QT_Port 源码是公司的项目 ,源码太多了,就是现在不知道在哪出现的断点,只是说触发了断点。出现这种结果,大概是因为什么,我可以去排查下?
接近 3 年之前 回复
oyljerry
oyljerry   Ds   Rxr 2015.05.26 12:10

主要是看调用堆栈,如果没有更具体信息,那么就可以通过日志分析的方式,先定位代码大概运行的位置

QT_Port
QT_Port 嗯嗯 谢谢
接近 3 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!