javaweb过滤器代码问题

这个过滤器代码有问题吗?我使用时value指针一直为空。。。或者哪位有过滤器代码,给我一下,谢谢!
public String filterHtml(String value){
value=value.replaceAll("&","&");
value=value.replaceAll(">",">");
value=value.replaceAll("<","<");
value=value.replaceAll(" "," ");
value=value.replaceAll("'","'");
value=value.replaceAll("\"",""");
value=value.replaceAll("\n","
");
return value;

查看全部
LoveRestart
理强
2015/05/28 06:57
  • java
  • 点赞
  • 收藏
  • 回答
    私信

1个回复