Mr官B
2015-05-29 07:34
采纳率: 33.3%
浏览 6.7k
已采纳

判断两个String的交集,写个算法

判断两个String的交集
比如 A = "Marginle",B = Valaienie", 交集为aie,写个算法。
请问这道题怎么做?

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

9条回答 默认 最新

 • 知常曰明 2015-05-29 08:53
  已采纳

  @薇酱的思路不错,我来实现

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  
  void main()
  {
    char r0[256];
    char r1[256];
    char buff[1024];
    char *b0;
    int i;
  
    memset(r0, 0, 256);
    puts("pls input the first string:");
    gets(buff);
    for (b0 = buff; *b0; b0++)
    {
      if (*b0 && !r0[*b0])
        r0[*b0] = 1;
    }
    memset(r1, 0, 256);
    puts("pls input the second string:");
    gets(buff);
    for (b0 = buff; *b0; b0++)
    {
      if (*b0 && !r1[*b0])
        r1[*b0] = 1;
    }
  
    for (i = 0; i < 256; i++)
      if (r0[i] && r1[i])
        putc(i, stdout);
    putc(0x0d, stdout);
  }
  
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(8条)

相关推荐 更多相似问题