2 qq 20957253 qq_20957253 于 2015.06.04 20:20 提问

i need you help on openwrt mt7620a

the code is in openwrt MT7620a.dts,who can tell me the means.

ethernet@10100000 {
status = "okay";

      pinctrl-names = "default";
      pinctrl-0 = <&rgmii1_pins &rgmii2_pins &mdio_pins>;

      ralink,port-map = "llllw";

      port@4 {
          status = "okay";
          phy-mode = "rgmii";
          phy-handle = <&phy4>;
      };

      port@5 {
          status = "okay";
          phy-mode = "rgmii";
          phy-handle = <&phy5>;
      };

      mdio-bus {
          status = "okay";

          phy4: ethernet-phy@4 {
              reg = <4>;
              phy-mode = "rgmii";
          };

          phy5: ethernet-phy@5 {
              reg = <5>;
              phy-mode = "rgmii";
          };
      };
  };

4个回答

dtwangquan
dtwangquan   2015.06.10 17:00
已采纳

dts文件其实全称是 device tree source,给你个连接,下载看看,请教我雷锋,哈哈,请下载http://download.csdn.net/detail/dtwangquan/8792935

qq_28763887
qq_28763887   2015.06.05 10:03

说真的其实我也不会,你可以问高手

qq_20957253
qq_20957253   2015.06.05 10:16

好吧,利用另外一个类似器件的dts文件来的,但是发现不能产生wifi,我用的板子是水星MW300r,然后比较了下发现应该是这一段代码的问题,但是看不懂啊,求神讲解。没有C币了,不好意思哦,求大神

qq_28763887
qq_28763887   2015.06.05 11:58

不好意思 ,帮不上你的忙 了,想了好久还是想不出

qq_20957253
qq_20957253 没事啦,有玩这方面的朋友不呢,求介绍。
大约 3 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!