suanmou 2015-06-07 14:47 采纳率: 75%
浏览 2777
已采纳

数据结构C语言无向图的深度优先遍历,不知错在那了,遍历不出

#include
#include
#define Max 100
#define Wu 0
typedef struct
{
int vexs[Max];
int arcs[Max][Max];
int vexnum;
}MGraph;
int visited[Max];
void CreateGraph(MGraph *G,int n)
{
int i,j,e,u,v,value;

for(i=0;i<n;i++)
{
  printf("输入第%d个顶点信息:",i+1);
  scanf("%d",&G->vexs[i]);
  for(j=0;j<n;j++)
    G->arcs[i][j]=Wu;
}
for(i=0;i<n;i++)
  G->arcs[i][j]=0;
printf("请输入边的个数:");
scanf("%d",&e);
for(i=0;i<e;i++)
{
  printf("输入边所依附的两个顶点和值:<u,v,value>:");
  scanf("%d%d%d",&u,&v,&value);
  G->arcs[u][v]=value;
  G->arcs[v][u]=value;
}
printf("邻接矩阵结构为:\n");
for(i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",G->vexs[i]);
printf("\n");
for(i=0;i<n;i++)
{
  for(j=0;j<n;j++)
    printf("%4d",G->arcs[i][j]);
  printf("\n");
}

}
int GetFirstVex(MGraph G,int v)
{
int col;
if(vG.vexnum)
{
printf("参数v越界出错!\n");
exit(1);
}
for(col=0;col<=G.vexnum;col++)
if(G.arcs[v][col]>0&&G.arcs[v][col] return col;
return -1;
}
int GetNextVex(MGraph G,int v1,int v2)
{
int col;
if(v1G.vexnum||v2G.vexnum)
{
printf("参数v1或v2越界出错!\n");
exit(1);
}
for(col=v2+1;col<=G.vexnum;col++)
if(G.arcs[v1][col]>0&&G.arcs[v1][col]<Wu)
return col;
return -1;
}
void DFS(MGraph G,int v)
{
int w;
printf("%4c",G.vexs[v]);
visited[v]=1;
w=GetFirstVex(G,v);
while(w!=-1)
{

  if( !visited[w])
    DFS(G,w);
  w=GetNextVex(G,v,w);
}

}
void DFST(MGraph G)
{
int i;
for(i=0;i<G.vexnum;i++)
visited[i]=0;
for(i=0;i<G.vexnum;i++)
if(!visited[i])
DFS(G,i);
}
void main()
{
MGraph G;
int n;
printf("输入顶点数:");
scanf("%d",&n);
CreateGraph(&G,n);
printf("深度优先遍历为:");
DFST(G);
printf("\n");
}

 • 写回答

2条回答

   报告相同问题?

   相关推荐 更多相似问题

   悬赏问题

   • ¥15 template模板的参数问题
   • ¥15 C++程序设计 搭建项目框架
   • ¥50 搭建青柚H5过程中出现的问题
   • ¥15 查找处理学生信息问题,含多个文件,显示问题是无法调用其中一个文件
   • ¥15 simulink生成代码后提示告警
   • ¥16 jieba提取高频词,生成文件是空的
   • ¥15 怎么读取服务器中的文件去配置mongo的连接
   • ¥20 Python如何统计文本中两字及以上的词语个数
   • ¥15 MapReduce自定义对象怎么写
   • ¥15 看下哪里错了,程序应该没错