2 qq 27446037 qq_27446037 于 2015.06.08 14:25 提问

怎么获取text文本框中的内容
 <span id="FuzerenHandle" height='25' name="FuzerenHandle">
             <input type="text" name="fuzeren" id="fuzeren" size="15" readonly="readonly"/>
              <input name="submit33" type="button" class="btnfree" onClick="showgly('fuzeren')" value="选择"/>
</span>

5个回答

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2015.06.08 14:26
已采纳

服务器端直接用 request.Forms["fuzeren"].ToString()
js用 $("fuzeren").val()

danielinbiti
danielinbiti   Ds   Rxr 2015.06.08 14:29

document.getElementById('fuzeren').value

yk19851111
yk19851111   2015.06.08 14:57

js document.getElementById(元素id).value
jquery $('#元素id').val()

frank_20080215
frank_20080215   2015.06.08 16:45

getDocumentById(fuzeren).value;

datou431
datou431   Rxr 2015.06.09 16:03

你说的是在哪获取啊? 前台还是后台?

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!