xlxulin1
2015-06-10 09:17
采纳率: 100%
浏览 1.7k
已采纳

关于多线程mutex 或者锁的问题

Object1 a;
Object2 b;
Object3 c;

handle mutexa;
handle mutexb;
handle mutexc;
handle mutexd;

void threadfunction1()
{
mutexa.acquire();
op(a); // 对对象a的读写操作
mutexa.release();

 mutexb.acquire();
 op(b); // 对对象b的读写操作
 mutexb.release();

 commonFun();

}

void threadfucntion2()
{
mutexa.acquire();
op(a); // 对对象a的读写操作
mutexa.release();

 mutexd.acquire(); // 这里用的是 mutexd,跟threadfun1不同
 op(b); // 对对象b的读写操作
 mutexd.release();

commonFun();

}

void commonFun()
{
mutex.acquire();
printf(“1111111\n”);
printf(“2222222\n”);
printf(“3333333\n”);
printf(“4444444\n”);
op(c); // 对对象c的读写操作
mutex.release();
}

void main()
{
thread1; // 调用的是function1;
thread2; // 调用的是function1;
.
.
thread50; // 调用的是function1;

  //-------------
  thread51; // 调用的是function2;
thread52; // 调用的是function2;
  .
  .
  thread100; // 调用的是function2;
start();

}

以上的这段代码,关于对象b,是否成功被保护了?
问题2. 每个进程中访问临界资源的那段代码称为临界区(Critical Section),根据临界区的概念,commonfun 属于临界区,还有哪些代码是临界区?
问题3.commonfun中的输出语句 会是
1111
2222
3333
4444
1111
2222
3333
4444

还是 会出现乱序情况
1111
1111
2222
3333
3333

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

1条回答 默认 最新

 • Tiger_Zhao 2015-06-11 02:13
  已采纳

  1、没有。用的不是同一个mutex。
  2、完全不是一个概念:临界区(Critical section)与互斥体(Mutex)的区别
  3、应该是有序的。不过你用的是哪个 mutext?

  已采纳该答案
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题