2 qq 26673045 qq_26673045 于 2015.06.16 23:26 提问

大二狗求大神解决数据结构里压缩矩阵程序的问题,悬赏5c币! 5C

#include
using namespace std;
#define N 10
typedef struct{
int i,j;
int e;
}tsMatrix;
typedef struct{
tsMatrix data[N];/*最大长度为N */
int mu,nu,tu;
}TSMatrix;

int FastTransposeSMatrix(TSMatrix M,TSMatrix T) // 快速转置
{int col,p,q,t;

int num[N],cpot[N];
T->mu=M.nu;
T->nu=M.mu;
T->tu=M.tu;
if(T->tu)
{
for(col=1;col<=M.nu;++col)
num[col]=0;
for(t=1;t<=M.tu;++t)
++num[M.data[t].j];
cpot[1]=1;
for(col=2;col<=M.nu;++col)
cpot[col]=cpot[col-1]+num[col-1];
for(p=1;p<=M.tu;++p)
{
col=M.data[p].j;
q=cpot[col];
T->data[q].i=M.data[p].j;
T->data[q].j=M.data[p].i;
T->data[q].e=M.data[p].e;
++cpot[col];
}
}
return 0; /
补充函数*/
}
void printM(TSMatrix *M)
{
int p,q;int t=1;
for(p=1;p<=M->mu;p++)
{
for(q=1;q<=M->nu;q++)
{
if(M->data[t].i==p&&M->data[t].j==q)
{
cout<data[t].e<<" ";
t++;
}
else
cout<<"0 ";
}
cout<<'\n';
}

}
int main()
{
TSMatrix A,T;int k;
cout<<"请输入矩阵的大小:"< cout cin>>A.mu;
cout<<"它的列:";
cin>>A.nu;
cout<<"请输入不超过10且不为0的长度:";
cin>>A.tu;
for(k=1;k<=A.tu;k++)
{cout<<"请输入第"< cout cin>>A.data[k].i;
cout<<"它所在的列位置:";
cin>>A.data[k].j;
cout<<"它的值:";
cin>>A.data[k].e;
}
cout<<"原矩阵:"<<endl;
printM(&A);
cout<<"快速转置为:"<<endl;
FastTransposeSMatrix(A,&T);
cout<<"转置后的矩阵"<<endl;
printM(&T);

}
图片说明
ps:上面是本人的运行结果,运行时创建一个5行5列的矩阵,在截图中没有显示出来,得到的结果是错误的!!!!求大神指点,

3个回答

u010655288
u010655288   2015.06.17 15:05

从你的原矩阵看你的输入就有问题,原矩阵中只有2,

qq_26673045
qq_26673045 可能是我的printM函数出错了吧,要怎么改呢,求指教,我看了好几遍看不出有错误。拜托啦
大约 3 年之前 回复
Bonecat
Bonecat   2015.06.17 18:31

VC2010 编译没有通过

qq_26673045
qq_26673045   2015.06.18 17:32

图片说明
之前是用dev运行的,然后这个结果是用vc运行的,结果还是矩阵中的非零元没有完全显示出来,但逆置后却显示出了正确的矩阵,为什么会这样子,我调用的都是同一个printM函数哈


Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!