u013732045
-凡星-
2015-06-28 03:14

请问谁知道怎么用c语言或者c++来实现扫描线种子填充算法的代码!

1
  • glut
  • 计算机图形学
  • opengl

请问谁知道怎么用c语言或者c++来实现扫描线种子填充算法的代码!不用graphics.h的,而是用glut的,急,在线等!

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

3条回答