sssanton
sssanton
2015-06-29 00:59
采纳率: 27.3%
浏览 2.3k

SQLSERVER能为存储过程设置默认值吗?

现在的情况是这样
针对服务器旧版和新版
某一个存储过程中,旧版的输入参数只有3个,而新版的输入参数有5个。
我希望在执行该存储过程的时间,若输入参数只有三个(后面两个输入参数缺失)时,
该存储过程自动为后面两个缺失值的输入参数赋一个默认值。
请问可以只修改存储过程达到这目的的?

用的SQLSERVER是2005版的

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • chanchaw
  chanchaw 2015-06-29 04:31

  例子:
  create procedure pro_Name(
  @cNo varchar(8),
  @cName varchar(20)= '%'
  )
  as
  begin
  SQL 语句集……

  end;
  go
  exec pro_name '10002' ,'%'

  exec pro_name '10002'
  都可以 ,不会报错。

  
  
  点赞 评论
 • qq_29217425
  qq_29217425 2015-06-29 09:51

  在新数据库建表的时候,在后两个属性加上default:

  点赞 评论
 • dw198
  dw198 2015-07-10 10:43


  CREATE PROCEDURE [dbo].[up_TEST]
  @A nvarchar(50),
  @B nvarchar(50),
  @C nvarchar(50)
  AS

  改为

  CREATE PROCEDURE [dbo].[up_TEST]
  @A nvarchar(50),
  @B nvarchar(50),
  @C nvarchar(50),
  @D nvarchar(50) = '01' ,
  @E nvarchar(50) = '02'
  AS

  点赞 评论

相关推荐