2 qq 29278953 qq_29278953 于 2015.07.01 21:24 提问

java简单的自动售货机?

要求
1 用java编写图形化界面,标出饮料的价格
2 可供选择的饮料可乐,芬达,红茶,绿茶,可以投入的钱只有1元和5元
3 管理员输入密码可以查看售货机余额并向售货机内加钱,用户不用输入密码可以查看商品剩余
4 用户可以选择退款

8个回答

tongyi55555
tongyi55555   2015.07.03 12:48
已采纳

增加了修改商品数量功能。

图片说明

tongyi55555
tongyi55555   2015.07.02 12:05

图片说明

max_min_
max_min_   Rxr 2015.07.02 12:28

http://www.doc88.com/p-7012017913540.html
只是一个例程,自己动手根据自己的具体实际的要求对应改改就好了!不要做伸手党~~

tongyi55555
tongyi55555   2015.07.02 14:15

多测试一下吧。有问题反馈给我。
登录之后显示管理员界面,如下所示:

图片说明

代码如下:


import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.GridBagConstraints;
import java.awt.GridBagLayout;
import java.awt.Image;
import java.awt.Insets;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JCheckBox;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.CompoundBorder;
import javax.swing.border.LineBorder;
import javax.swing.border.TitledBorder;

/**
 * 自动售货机 功能说明:
 * <ol>
 * <li>点击图片或图片下方的购买复选框进行商品的选择或取消选择,商品数量小于等于0时无法选择;</li>
 * <li>点击“投入一元”或“投入五元”按钮模拟投入钱操作;</li>
 * <li>点击“购买”按钮完成购买,当投入钱数少于购买商品需要的钱数时购买不成功,当系统零钱不够找零时购买不成功;</li>
 * <li>点击“退款”按钮完成退款;</li>
 * <li>点击“查看”按钮可以查看所有商品的剩余数量,显示五秒后会关闭显示;</li>
 * <li>
 * 点击“登录”按钮弹出登录管理员需要的密码输入框,输入ADMIN后可以进入管理员页面,管理员页面可以查看系统总余额,系统一元数量和五元数量
 * ,同时可以手动更新一元和五元的数量,完成添加操作;</li>
 * </ol>
 * <p>
 * <h4>注意在运行之前修改图片路径</h4>
 * 
 * @author th
 */
public class AutoSaleMachine extends JFrame {

  private static final long serialVersionUID = 6576104659382463412L;

  private static final String ADMIN = "ADMIN"; // 管理员密码

  // 初始化所有商品的名字
  private static final String NAME_COKE = "可口可乐";
  private static final String NAME_FANTA = "芬达";
  private static final String NAME_RTEA = "红茶";
  private static final String NAME_GTEA = "绿茶";

  // 初始化所有商品的价格
  private static final int PRICE_COKE = 3;
  private static final int PRICE_FANTA = 2;
  private static final int PRICE_RTEA = 4;
  private static final int PRICE_GTEA = 5;

  // 初始化所有商品的ID,没有多少用
  private static final int ID_COKE = 1;
  private static final int ID_FANTA = 2;
  private static final int ID_RTEA = 3;
  private static final int ID_GTEA = 4;

  // 初始化所有商品数量
  private static int COUNT_COKE = 10;
  private static int COUNT_FANTA = 1;
  private static int COUNT_RTEA = 30;
  private static int COUNT_GTEA = 2;

  private String img_coke = "photos/coke.jpg";
  private String img_fanta = "photos/fanta.jpg";
  private String img_rtea = "photos/rtea.jpg";
  private String img_gtea = "photos/gtea.jpg";

  private int cokeCount;
  private int fantaCount;
  private int rteaCount;
  private int gteaCount;

  private int userMoneySum; // 用户投入的钱数
  private int userOneCount; // 用户一元计数
  private int userFiveCount; // 用户五元计数
  private int sysMoneySum; // 系统的总钱数
  private int sysOneCount = 1; // 系统一元计数
  private int sysFiveCount = 20; // 系统五元计数
  private JTextField txt_UserMoney;
  private JButton btn_UserFive;
  private JButton btn_UserOne;

  private GoodPanel gp_coke;
  private GoodPanel gp_fanta;
  private GoodPanel gp_rtea;
  private GoodPanel gp_gtea;

  private JButton btn_Show;
  private JButton btn_Buy;
  private JButton btn_Cancle;
  private JButton btn_Admin;
  private JPanel panel_Admin;
  private JLabel label;
  private JTextField txt_SysSum;
  private JLabel label_1;
  private JTextField txt_SysOne;
  private JLabel lblNewLabel;
  private JTextField txt_SysFive;
  private JButton btn_Save;
  private JButton btn_Logout;

  public AutoSaleMachine() {
    setTitle("\u81EA\u52A9\u552E\u8D27\u673A");
    GridBagLayout gridBagLayout = new GridBagLayout();
    gridBagLayout.columnWidths = new int[] { 0, 0 };
    gridBagLayout.rowHeights = new int[] { 0, 0, 0, 0 };
    gridBagLayout.columnWeights = new double[] { 1.0, Double.MIN_VALUE };
    gridBagLayout.rowWeights = new double[] { 1.0, 0.0, 0.0,
        Double.MIN_VALUE };
    getContentPane().setLayout(gridBagLayout);

    JPanel panel_Good = new JPanel();
    GridBagConstraints gbc_panel_Good = new GridBagConstraints();
    gbc_panel_Good.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_panel_Good.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_panel_Good.gridx = 0;
    gbc_panel_Good.gridy = 0;
    getContentPane().add(panel_Good, gbc_panel_Good);
    GridBagLayout gbl_panel_Good = new GridBagLayout();
    gbl_panel_Good.columnWidths = new int[] { 230, 230, 0 };
    gbl_panel_Good.rowHeights = new int[] { 0, 0, 0 };
    gbl_panel_Good.columnWeights = new double[] { 0.5, 0.5,
        Double.MIN_VALUE };
    gbl_panel_Good.rowWeights = new double[] { 0.5, 0.5, Double.MIN_VALUE };
    panel_Good.setLayout(gbl_panel_Good);

    gp_coke = new GoodPanel(img_coke, PRICE_COKE, NAME_COKE, ID_COKE,
        COUNT_COKE);
    GridBagConstraints gbc_gp_coke = new GridBagConstraints();
    gbc_gp_coke.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
    gbc_gp_coke.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_gp_coke.gridx = 0;
    gbc_gp_coke.gridy = 0;
    panel_Good.add(gp_coke, gbc_gp_coke);

    gp_fanta = new GoodPanel(img_fanta, PRICE_FANTA, NAME_FANTA, ID_FANTA,
        COUNT_FANTA);
    GridBagConstraints gbc_gp_fanta = new GridBagConstraints();
    gbc_gp_fanta.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
    gbc_gp_fanta.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_gp_fanta.gridx = 1;
    gbc_gp_fanta.gridy = 0;
    panel_Good.add(gp_fanta, gbc_gp_fanta);

    gp_rtea = new GoodPanel(img_rtea, PRICE_RTEA, NAME_RTEA, ID_RTEA,
        COUNT_RTEA);
    GridBagConstraints gbc_gp_rtea = new GridBagConstraints();
    gbc_gp_rtea.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
    gbc_gp_rtea.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_gp_rtea.gridx = 0;
    gbc_gp_rtea.gridy = 1;
    panel_Good.add(gp_rtea, gbc_gp_rtea);

    gp_gtea = new GoodPanel(img_gtea, PRICE_GTEA, NAME_GTEA, ID_GTEA,
        COUNT_GTEA);
    GridBagConstraints gbc_gp_gtea = new GridBagConstraints();
    gbc_gp_gtea.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
    gbc_gp_gtea.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_gp_gtea.gridx = 1;
    gbc_gp_gtea.gridy = 1;
    panel_Good.add(gp_gtea, gbc_gp_gtea);

    JPanel panel_Btn = new JPanel();
    GridBagConstraints gbc_panel_Btn = new GridBagConstraints();
    gbc_panel_Btn.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_panel_Btn.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
    gbc_panel_Btn.gridx = 0;
    gbc_panel_Btn.gridy = 1;
    getContentPane().add(panel_Btn, gbc_panel_Btn);
    GridBagLayout gbl_panel_Btn = new GridBagLayout();
    gbl_panel_Btn.columnWidths = new int[] { 0, 0, 0, 0, 0 };
    gbl_panel_Btn.rowHeights = new int[] { 0, 0, 0 };
    gbl_panel_Btn.columnWeights = new double[] { 0.25, 0.25, 0.25, 0.25,
        Double.MIN_VALUE };
    gbl_panel_Btn.rowWeights = new double[] { 0.0, 0.0, Double.MIN_VALUE };
    panel_Btn.setLayout(gbl_panel_Btn);

    JLabel lbl_UserMoney = new JLabel(
        "\u6295\u5165\u91D1\u989D\uFF08\u5143\uFF09");
    GridBagConstraints gbc_lbl_UserMoney = new GridBagConstraints();
    gbc_lbl_UserMoney.insets = new Insets(5, 5, 5, 5);
    gbc_lbl_UserMoney.gridx = 0;
    gbc_lbl_UserMoney.gridy = 0;
    panel_Btn.add(lbl_UserMoney, gbc_lbl_UserMoney);

    txt_UserMoney = new JTextField();
    txt_UserMoney.setEditable(false);
    GridBagConstraints gbc_txt_UserMoney = new GridBagConstraints();
    gbc_txt_UserMoney.insets = new Insets(5, 0, 5, 5);
    gbc_txt_UserMoney.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
    gbc_txt_UserMoney.gridx = 1;
    gbc_txt_UserMoney.gridy = 0;
    panel_Btn.add(txt_UserMoney, gbc_txt_UserMoney);
    txt_UserMoney.setColumns(10);

    btn_UserOne = new JButton("\u6295\u5165\u4E00\u5143");
    GridBagConstraints gbc_btn_UserOne = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_UserOne.insets = new Insets(5, 0, 5, 5);
    gbc_btn_UserOne.gridx = 2;
    gbc_btn_UserOne.gridy = 0;
    panel_Btn.add(btn_UserOne, gbc_btn_UserOne);
    btn_UserOne.addActionListener(handler);

    btn_Show = new JButton("\u67E5\u770B");
    GridBagConstraints gbc_btn_Show = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Show.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_btn_Show.gridx = 0;
    gbc_btn_Show.gridy = 1;
    panel_Btn.add(btn_Show, gbc_btn_Show);
    btn_Show.addActionListener(handler);

    btn_Buy = new JButton("\u8D2D\u4E70");
    GridBagConstraints gbc_btn_Buy = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Buy.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_btn_Buy.gridx = 1;
    gbc_btn_Buy.gridy = 1;
    panel_Btn.add(btn_Buy, gbc_btn_Buy);
    btn_Buy.addActionListener(handler);

    btn_UserFive = new JButton("\u6295\u5165\u4E94\u5143");
    GridBagConstraints gbc_btn_UserFive = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_UserFive.insets = new Insets(5, 0, 5, 0);
    gbc_btn_UserFive.gridx = 3;
    gbc_btn_UserFive.gridy = 0;
    panel_Btn.add(btn_UserFive, gbc_btn_UserFive);
    btn_UserFive.addActionListener(handler);

    btn_Cancle = new JButton("\u9000\u6B3E");
    GridBagConstraints gbc_btn_Cancle = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Cancle.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_btn_Cancle.gridx = 2;
    gbc_btn_Cancle.gridy = 1;
    panel_Btn.add(btn_Cancle, gbc_btn_Cancle);
    btn_Cancle.addActionListener(handler);

    btn_Admin = new JButton("\u767B\u5F55");
    GridBagConstraints gbc_btn_Admin = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Admin.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_btn_Admin.gridx = 3;
    gbc_btn_Admin.gridy = 1;
    panel_Btn.add(btn_Admin, gbc_btn_Admin);
    btn_Admin.addActionListener(handler);

    panel_Admin = new JPanel();
    panel_Admin.setBorder(new TitledBorder(null,
        "\u7BA1\u7406\u5458\u754C\u9762", TitledBorder.LEADING,
        TitledBorder.TOP, null, null));
    GridBagConstraints gbc_panel_Admin = new GridBagConstraints();
    gbc_panel_Admin.fill = GridBagConstraints.BOTH;
    gbc_panel_Admin.gridx = 0;
    gbc_panel_Admin.gridy = 2;
    getContentPane().add(panel_Admin, gbc_panel_Admin);
    GridBagLayout gbl_panel_Admin = new GridBagLayout();
    gbl_panel_Admin.columnWidths = new int[] { 130, 230, 0 };
    gbl_panel_Admin.rowHeights = new int[] { 0, 0, 0, 0, 0 };
    gbl_panel_Admin.columnWeights = new double[] { 0.0, 0.5,
        Double.MIN_VALUE };
    gbl_panel_Admin.rowWeights = new double[] { 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        Double.MIN_VALUE };
    panel_Admin.setLayout(gbl_panel_Admin);

    label = new JLabel("\u7CFB\u7EDF\u603B\u4F59\u989D\uFF1A");
    GridBagConstraints gbc_label = new GridBagConstraints();
    gbc_label.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_label.anchor = GridBagConstraints.EAST;
    gbc_label.gridx = 0;
    gbc_label.gridy = 0;
    panel_Admin.add(label, gbc_label);

    txt_SysSum = new JTextField();
    txt_SysSum.setEditable(false);
    GridBagConstraints gbc_txt_SysSum = new GridBagConstraints();
    gbc_txt_SysSum.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_txt_SysSum.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
    gbc_txt_SysSum.gridx = 1;
    gbc_txt_SysSum.gridy = 0;
    panel_Admin.add(txt_SysSum, gbc_txt_SysSum);
    txt_SysSum.setColumns(10);

    label_1 = new JLabel("\u7CFB\u7EDF\u4E00\u5143\u6570\u91CF\uFF1A");
    GridBagConstraints gbc_label_1 = new GridBagConstraints();
    gbc_label_1.anchor = GridBagConstraints.EAST;
    gbc_label_1.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_label_1.gridx = 0;
    gbc_label_1.gridy = 1;
    panel_Admin.add(label_1, gbc_label_1);

    txt_SysOne = new JTextField();
    GridBagConstraints gbc_txt_SysOne = new GridBagConstraints();
    gbc_txt_SysOne.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_txt_SysOne.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
    gbc_txt_SysOne.gridx = 1;
    gbc_txt_SysOne.gridy = 1;
    txt_SysOne.setToolTipText("可以输入修改的数量,点击保存按钮完成系统中一元数量的修改。");
    panel_Admin.add(txt_SysOne, gbc_txt_SysOne);
    txt_SysOne.setColumns(10);

    lblNewLabel = new JLabel("\u7CFB\u7EDF\u4E94\u5143\u6570\u91CF\uFF1A");
    GridBagConstraints gbc_lblNewLabel = new GridBagConstraints();
    gbc_lblNewLabel.anchor = GridBagConstraints.EAST;
    gbc_lblNewLabel.insets = new Insets(0, 0, 5, 5);
    gbc_lblNewLabel.gridx = 0;
    gbc_lblNewLabel.gridy = 2;
    panel_Admin.add(lblNewLabel, gbc_lblNewLabel);

    txt_SysFive = new JTextField();
    GridBagConstraints gbc_txt_SysFive = new GridBagConstraints();
    gbc_txt_SysFive.insets = new Insets(0, 0, 5, 0);
    gbc_txt_SysFive.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
    gbc_txt_SysFive.gridx = 1;
    gbc_txt_SysFive.gridy = 2;
    txt_SysFive.setToolTipText("可以输入修改的数量,点击保存按钮完成系统中一元数量的修改。");
    panel_Admin.add(txt_SysFive, gbc_txt_SysFive);
    txt_SysFive.setColumns(10);

    btn_Save = new JButton("\u4FDD\u5B58");
    GridBagConstraints gbc_btn_Save = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Save.insets = new Insets(0, 0, 0, 5);
    gbc_btn_Save.gridx = 0;
    gbc_btn_Save.gridy = 3;
    panel_Admin.add(btn_Save, gbc_btn_Save);
    btn_Save.addActionListener(handler);

    btn_Logout = new JButton("\u9000\u51FA");
    GridBagConstraints gbc_btn_Logout = new GridBagConstraints();
    gbc_btn_Logout.gridx = 1;
    gbc_btn_Logout.gridy = 3;
    panel_Admin.add(btn_Logout, gbc_btn_Logout);
    btn_Logout.addActionListener(handler);
    panel_Admin.setVisible(false);

  }

  /**
   * 响应按钮事件
   */
  private ActionListener handler = new ActionListener() {

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if (e.getSource() == btn_UserOne) {
        userOneCount++;
        updateUserMoney();
      } else if (e.getSource() == btn_UserFive) {
        userFiveCount++;
        updateUserMoney();
      } else if (e.getSource() == btn_Buy) {
        // 购买
        // 获取购买的商品总价,如果总价大于输入的钱数,提示用户继续投入钱
        int needSum = getGoodSum();
        if (needSum > userMoneySum) {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "投入的金额小于需要购买商品的总价,请再投入"
              + (needSum - userMoneySum) + "元或取消一些商品。");
          reinitGoodCount();
          return;
        } else {
          // 计算需要找零的钱数
          int remain = userMoneySum - needSum;
          int remainFiveCount = remain / 5;
          int remainOneCount = remain % 5;
          // 修改系统钱数和计数
          int sysRemain = sysOneCount + userOneCount - remainOneCount;
          if (sysRemain < 0) {
            JOptionPane.showMessageDialog(null,
                "抱歉,系统中没有足够的零钱,请修改够买商品或退款后使用零钱购买。");
            return;
          }
          sysOneCount = sysRemain;
          sysFiveCount = sysFiveCount + userFiveCount
              - remainFiveCount;
          sysMoneySum = sysOneCount + sysFiveCount * 5;

          // 修改商品的总数
          updateGoodCount();
          // 输出购买的商品和找零的钱数
          String result = getBuyResult(remain);
          JOptionPane.showMessageDialog(null, result);
          // 设置初始状态
          reinit();
          pnlAdminUpdate();
        }
      } else if (e.getSource() == btn_Cancle) {
        // 退款
        updateUserMoney();
        if (userMoneySum > 0) {
          String remainResult = getRemianResult();
          JOptionPane.showMessageDialog(null, remainResult);
          reinit();
        } else {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "您投入的钱数为0,无法进行退款操作。");
        }
      } else if (e.getSource() == btn_Show) {
        // 显示剩余商品数目
        showGoodCount();
      } else if (e.getSource() == btn_Admin) {
        String input = JOptionPane.showInputDialog("请输入管理员密码,区分大小写。");

        if (ADMIN.equals(input)) {
          // 登录成功,显示管理员面板
          pnlAdminUpdate();
          panel_Admin.setVisible(true);
          repaint();
        } else {
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "您输入的密码错误,无法进入管理员页面。");
        }
      } else if (e.getSource() == btn_Save) {
        String oneStr = txt_SysOne.getText();
        int one = Integer.parseInt(oneStr);
        String fiveStr = txt_SysOne.getText();
        int five = Integer.parseInt(fiveStr);
        sysOneCount = one;
        sysFiveCount = five;
        sysMoneySum = sysOneCount + sysFiveCount * 5;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "修改成功,系统中的总余额为:"
            + sysMoneySum + "元。");
        txt_SysSum.setText(sysMoneySum + "");
      } else if (e.getSource() == btn_Logout) {
        panel_Admin.setVisible(false);
        repaint();
      }
    }

  };

  /**
   * 更新管理员面板信息
   */
  private void pnlAdminUpdate() {
    txt_SysOne.setText(sysOneCount + "");
    txt_SysFive.setText(sysFiveCount + "");
    txt_SysSum.setText((sysOneCount + sysFiveCount * 5) + "");
  }

  /**
   * 显示商品数量
   */
  protected void showGoodCount() {
    gp_coke.showRemain();
    gp_fanta.showRemain();
    gp_rtea.showRemain();
    gp_gtea.showRemain();
  }

  /**
   * 获取退款结果
   * 
   * @return
   */
  protected String getRemianResult() {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    sb.append("退款成功。您取回");
    if (userOneCount > 0) {
      sb.append(userOneCount).append("个一元硬币;");
    }

    if (userFiveCount > 0) {
      sb.append(userFiveCount).append("张五元纸币;");
    }

    return sb.toString();
  }

  /**
   * 获取购买的商品描述
   * 
   * @param remain
   * @return
   */
  protected String getBuyResult(int remain) {
    StringBuffer sb = new StringBuffer();
    sb.append("购买成功。您购买了");
    if (cokeCount > 0) {
      sb.append(cokeCount).append("瓶").append(NAME_COKE).append(";");
    }
    if (fantaCount > 0) {
      sb.append(fantaCount).append("瓶").append(NAME_FANTA).append(";");
    }
    if (rteaCount > 0) {
      sb.append(rteaCount).append("瓶").append(NAME_RTEA).append(";");
    }
    if (gteaCount > 0) {
      sb.append(gteaCount).append("瓶").append(NAME_GTEA).append(";");
    }
    if (remain > 0) {
      sb.append("并找您" + remain + "元。");
    }
    return sb.toString();
  }

  /**
   * 更新商品数量
   */
  protected void updateGoodCount() {
    if (cokeCount > 0) {
      COUNT_COKE -= cokeCount;
      gp_coke.setGoodCount(COUNT_COKE);
      gp_coke.reInit();
    }
    if (fantaCount > 0) {
      COUNT_FANTA -= fantaCount;
      gp_fanta.setGoodCount(COUNT_FANTA);
      gp_fanta.reInit();
    }
    if (rteaCount > 0) {
      COUNT_RTEA -= rteaCount;
      gp_rtea.setGoodCount(COUNT_RTEA);
      gp_rtea.reInit();
    }
    if (gteaCount > 0) {
      COUNT_GTEA -= gteaCount;
      gp_gtea.setGoodCount(COUNT_GTEA);
      gp_gtea.reInit();
    }
  }

  /**
   * 设置商品选中数为0,并初始化投入钱数等于0;
   */
  protected void reinit() {
    reinitGoodCount();
    userOneCount = 0;
    userFiveCount = 0;
    userMoneySum = 0;
    txt_UserMoney.setText(0 + "");
  }

  /**
   * 重新设置商品的选择数量为0
   */
  protected void reinitGoodCount() {
    cokeCount = 0;
    fantaCount = 0;
    rteaCount = 0;
    gteaCount = 0;
  }

  /**
   * 获取购买商品需要的总钱数
   * 
   * @return
   */
  protected int getGoodSum() {
    int sum = 0;
    if (gp_coke.isSelected()) {
      cokeCount++;
      sum += cokeCount * PRICE_COKE;
    }
    if (gp_fanta.isSelected()) {
      fantaCount++;
      sum += fantaCount * PRICE_FANTA;
    }
    if (gp_rtea.isSelected()) {
      rteaCount++;
      sum += rteaCount * PRICE_RTEA;
    }
    if (gp_gtea.isSelected()) {
      gteaCount++;
      sum += gteaCount * PRICE_GTEA;
    }
    return sum;
  }

  /**
   * 更新用户投入的钱数
   */
  protected void updateUserMoney() {
    userMoneySum = (userOneCount + userFiveCount * 5);
    txt_UserMoney.setText(userMoneySum + "");
  }

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        AutoSaleMachine asm = new AutoSaleMachine();
        asm.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        asm.setSize(500, 600);
        asm.setResizable(false);
        asm.setLocationRelativeTo(null);
        asm.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

/**
 * @author th 商品面板,包含商品的图片和名称,以及是否选中的复选框
 */
class GoodPanel extends JPanel {

  /**
   * 
   */
  private static final long serialVersionUID = 4364216395712746083L;
  private static final String MONEY_UNIT = "元";
  private static final String TIP = "单击图片可以选择购买或者取消购买";

  private String picPath;
  private String name;
  private JTextField txt_Price;
  private int price;
  private JLabel lbl_Pic;
  private JCheckBox cbox_Select;
  private int goodId;
  private int goodCount;
  private JLabel lbl_Remain;
  private JTextField txt_Remain;

  GoodPanel(String picPath, int price, String name, int goodId, int goodCount) {
    this.picPath = picPath;
    this.price = price;
    this.name = name;
    this.goodId = goodId;
    this.goodCount = goodCount;
    this.setBorder(new CompoundBorder(null, new LineBorder(new Color(255,
        0, 0), 2)));
    this.setLayout(new BorderLayout(0, 0));
    lbl_Pic = new JLabel();
    this.add(lbl_Pic, BorderLayout.CENTER);
    lbl_Pic.setToolTipText(TIP);
    // 单击图片可以选择购买或者取消购买;
    lbl_Pic.addMouseListener(mouseAdapter);

    JPanel panel_Prop = new JPanel();
    this.add(panel_Prop, BorderLayout.SOUTH);

    JLabel lbl_Name = new JLabel(this.name);
    panel_Prop.add(lbl_Name);

    txt_Price = new JTextField();
    txt_Price.setEditable(false);
    panel_Prop.add(txt_Price);
    txt_Price.setColumns(2);
    txt_Price.setText(this.price + MONEY_UNIT);

    cbox_Select = new JCheckBox("\u8D2D\u4E70");
    if (this.goodCount <= 0) {
      cbox_Select.setSelected(false);
    }
    panel_Prop.add(cbox_Select);

    lbl_Remain = new JLabel("剩余:");
    panel_Prop.add(lbl_Remain);
    txt_Remain = new JTextField();
    txt_Remain.setEditable(false);
    panel_Prop.add(txt_Remain);
    txt_Remain.setColumns(2);
    lbl_Remain.setVisible(false);
    txt_Remain.setVisible(false);
    initPic();
  }

  /**
   * 图片的响应事件
   */
  MouseAdapter mouseAdapter = new MouseAdapter() {
    @Override
    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
      if (goodCount > 0)
        cbox_Select.setSelected(!cbox_Select.isSelected());
    }
  };

  /**
   * 设置商品数量
   * 
   * @param goodCount
   */
  public void setGoodCount(int goodCount) {
    this.goodCount = goodCount;
    if (this.goodCount <= 0) {
      cbox_Select.setEnabled(false);
    }
  }

  /**
   * 初始化显示的商品图片
   */
  private void initPic() {
    if (this.picPath == null) {
      return;
    }
    new Thread() {
      @Override
      public void run() {
        int width = getWidth();
        while (width == 0) {
          try {
            Thread.sleep(100);
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }
          width = getWidth();
        }
        int height = getHeight();
        File input = new File(picPath);
        if (!input.exists()) {
          return;
        }
        try {
          BufferedImage image = ImageIO.read(input);
          ImageIcon bgIcon = new ImageIcon(image.getScaledInstance(
              width, height, Image.SCALE_DEFAULT));
          lbl_Pic.setIcon(bgIcon);
          repaint();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }.start();
  }

  /**
   * 是否购买该商品
   * 
   * @return
   */
  public boolean isSelected() {
    return cbox_Select.isSelected();
  }

  /**
   * 获取商品编号
   * 
   * @return
   */
  public int getGoodId() {
    return goodId;
  }

  /**
   * 购买完毕后需要重置
   */
  public void reInit() {
    cbox_Select.setSelected(false);
  }

  /**
   * 显示商品余量
   */
  public void showRemain() {
    new Thread() {
      @Override
      public void run() {
        lbl_Remain.setVisible(true);
        txt_Remain.setText(goodCount + "");
        txt_Remain.setVisible(true);
        repaint();
        try {
          Thread.sleep(5000);
          lbl_Remain.setVisible(false);
          txt_Remain.setVisible(false);
          repaint();
        } catch (InterruptedException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }.start();
  }
}
tongyi55555
tongyi55555 这个里面有一个地方用的变量错误了,最新代码和增加的修改商品数量功能请到这里查看:http://blog.csdn.net/tongyi55555/article/details/46729921
接近 3 年之前 回复
oyljerry
oyljerry   Ds   Rxr 2015.07.01 21:35
qq_29278953
qq_29278953   2015.07.01 21:50

对不起,这个我也看到了,可视化界面过于简单,不能总是使用提示窗口,并且提示窗口点击叉号后,还会报错

qq_29473233
qq_29473233   2015.07.01 22:34

我也不懂。。。。。。。。。。。。。。。

devmiao
devmiao   Ds   Rxr 2015.07.01 22:58
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!