2 qq 28968141 qq_28968141 于 2015.07.15 10:08 提问

弹框的X不起作用 点击无反应
JRF.popupWindow = function(i) {
  var E = "";
  var s = "_blank";
  var y = "500";
  var u = "300";
  var t = "auto";
  var a = false;
  var g = "0.5";
  var c = true;
  var C = 0;
  var A = 0;
  var F = true;
  var D = "";
  var o = 70;
  var l = 10;
  var r = true;
  var d = false;
  var h = JRF.top.document.documentElement.clientWidth;
  var m = JRF.top.document.documentElement.clientHeight;
  if (! ($.browser.msie == true)) {
    h = JRF.top.document.body.clientWidth
  }
  var k = (h - y - l) / 2;
  var w = (m - u - o) / 2;
  var q = 24;
  var z = 5;
  var j = "";
  var B = {};
  B = $.extend({},
  B, i);
  if (B.autoPopup != null) {
    a = B.autoPopup
  }
  if (B.title != null) {
    E = B.title
  }
  if (B.frameSrcUrl != null) {
    s = B.frameSrcUrl
  }
  if (B.autoPopup != null) {
    s += "&act=close"
  }
  if (B.bannerDisplay != null) {
    F = B.bannerDisplay
  }
  if (B.framePadding != null) {
    r = B.framePadding
  }
  if (B.bgClose != null) {
    d = B.bgClose
  }
  if (!F) {
    F = "display:none;";
    D = "background:none;";
    o = 0;
    l = 0
  } else {
    F = ""
  }
  if (!r) {
    D += "padding:0;";
    o = 0;
    l = 0;
    q = 0;
    z = 0;
    j = 'allowtransparency="true"'
  }
  if (B.width != null) {
    y = B.width
  }
  if (y > h - l) {
    y = h - l
  }
  if (B.height != null) {
    u = B.height
  }
  if (u > (m - o)) {
    u = m - o
  }
  if (B.frameScrolling != null) {
    t = B.frameScrolling
  }
  if (B.opacity != null) {
    g = B.opacity
  }
  if (B.leftMar != null) {
    k = B.leftMar
  } else {
    k = (h - y - l) / 2
  }
  if (B.topMar != null) {
    w = B.topMar
  } else {
    w = (m - u - o) / 2
  }
  if (B.displayBg != null) {
    c = B.displayBg
  }
  if (B.offsetX != null) {
    C = B.offsetX
  }
  if (B.offsetY != null) {
    A = B.offsetY
  }
  var v = parseInt(Math.random() * 10000);
  var f = "<iframe " + j + ' id="popupWindowIframe' + v + '" class="popupWindowIframe" src="" frameborder="0" scrolling="' + t + '" style="width:' + (y - q + 12) + "px; height:" + (u - z) + 'px;"></iframe>';
  var x = true;
  if (B.divId != null) {
    x = false;
    f = $(B.divId).html()
  }
  if (B.divContent != null) {
    x = false;
    f = B.divContent
  }
  if (c) {
    JRF.bg(v, g)
  }
  var p = "";
  var b = JRF.top.$("body").scrollTop();
  if (b == 0) {
    b = JRF.top.$("html").scrollTop()
  }
  p += '<div id="popupWindow' + v + '" class="formDialog" style="width:' + y + "px; left:" + (k - C) + "px; top:" + (w - A + b) + 'px;">' + '<div class="formTL" id="dragHandle_' + v + '" style=\'' + F + '\'><div class="formTR"><div class="formTC"><h3>' + E + '</h3></div></div></div><div class="formBL" style=\'' + D + "'><div class=\"formBR\" style='" + D + '\'><div class="formBC" id="formBC' + v + '" style="height:auto;' + D + '"><div class="formMSG" style="position: relative;">' + f + "</div><div class='formBtns'><div class='formt_bk'></div></div></div><div id=\"waitingP" + v + '" class="waitingP" style="height:auto;"></div></div></div><div class="formBtl"><div class="formBtr"><div class="formBtm"></div></div></div><a href="javascript:;" class="formX ' + (F ? "formX_old": "") + "\" hidefocus='true'></a></div>";
  var n;
  if (JRF.isIE6()) {
    n = JRF.top.$(p).appendTo("body");
  } else {
    n = JRF.win.$(p).appendTo(JRF.top.document.body);
    n.show();
  }
  if ($.browser.msie && $.browser.version == 6) {
    $("#fixFlashIframe" + v).attr("height", ($("#popupWindow" + v).height()) + "px")
  }
  if (x) {
    JRF.dom.find("#waitingP" + v).height(JRF.dom.find("#formBC" + v).height());
    JRF.dom.find("#waitingP" + v).width(JRF.dom.find("#formBC" + v).width())
  } else {
    JRF.dom.find("#waitingP" + v).hide()
  }
  if (B.divInit != null) {
    B.divInit(v)
  }

  JRF.dom.find("#popupWindow" + v).ready(function() {

    if (x) {

      JRF.dom.find("#popupWindowIframe" + v).attr("src", JRF.addUrlParams(s, "popupID=" + v)).load(function() {
        JRF.dom.find("#waitingP" + v).css("display", "none")
      })
    }
    Drag.init(JRF.top.document.getElementById("dragHandle_" + v), JRF.top.document.getElementById("popupWindow" + v));
    if (!JRF.isNull(B.close)) {
      n.find(".formX").click(B.close);
    } else {
      n.find(".formX").bind("click",
      function() {
        JRF.closePopupWindow(v);
        return false
      });
    }
    n.find(".formTL").disableSelection();
    if (B.bgClose) {
      JRF.dom.find("#popupBg" + v).bind("click",
      function() {
        JRF.closePopupWindow(v);
        return false
      })
    }
    JRF.dom.find('body input:first').focus();
  });
  if (JRF.isNull(top._popupOptions)) {
    top._popupOptions = {}
  }
  if (JRF.isNull(top._popupOptions["popup" + v])) {
    top._popupOptions["popup" + v] = {}
  }
  if (!JRF.isNull(i.callArgs)) {
    top._popupOptions["popup" + v].callArgs = i.callArgs
  }
  top._popupOptions["popup" + v].options = i;
  top._popupOptions["popup" + v].change = false;
  return v
};
JRF.setPopupWindowChange = function(b, a) {
  if (JRF.isNull(JRF.top._popupOptions)) {
    return
  }
  if (JRF.isNull(JRF.top._popupOptions["popup" + b])) {
    return
  }
  JRF.top._popupOptions["popup" + b].change = a
};
JRF.closePopupWindow = function(g, d) {
  if (g) {
    try {
      if (JRF.isNull(top._popupOptions["popup" + g])) {
        return;
      }
      var c = top._popupOptions["popup" + g];
      if (c.refresh) {
        top.location.reload();
      }
      JRF.win.JRF.removeAllIng(false);
      var b = c.options;
      if (!JRF.isNull(b.closeFunc)) {
        if (d) {
          b.closeFunc(d);
        } else {
          b.closeFunc(top._popupOptions["popup" + g].closeArgs);
        }
      }
      top._popupOptions["pupup" + g] = {};
      JRF.closePopupWindow_Internal(g);
    } catch(f) {}
  } else {
    JRF.removeBg();
    JRF.dom.find(".formDialog").remove()
  }
};

2个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2015.07.15 11:30

这代码怎么看怎么像混淆过的。变量名都处理了。建议调试下或者干脆换一个别的。

save4me
save4me   Ds   Rxr 2015.07.15 12:05

你有定义B.close吗?
另外自带的关闭弹窗函数的签名是JRF.closePopupWindow = function(g, d),调用的是JRF.closePopupWindow(v);,感觉怪怪的。

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!