qq_29950463
qq_29950463
2015-07-19 09:58
采纳率: 33.3%
浏览 1.8k
已采纳

请大神们帮我看一下这个程序哪出错了,万分感谢!!

STACK1 SEGMENT STACK
DW 200 DUP (?)
STACK1 ENDS
DATA SEGMENT
SPACE DB 1000 DUP (' ')
PATTERN DB 6 DUP (' '),0C9H,26 DUP (0CDH),0BBH,6 DUP (' ')
DB 6 DUP (' '),0BAH,26 DUP (20H),0BAH,6 DUP (' ')
DB 6 DUP (' '),0C8H,26 DUP (0CDH),0BCH,6 DUP (' ')
DBUFFER DB 8 DUP (':'),12 DUP (' ')
DBUFFER1 DB 20 DUP (' ')
STR1 DB 0DH,0AH, 'PLEASE INPUT DATE(D) OR TIME(T) OR QUIT(Q): $'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,DS:DATA,ES:DATA,SS:STACK1
START: MOV AX,0001H ;设置显示方式为40*25彩色文本方式
INT 10H
MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV ES,AX
MOV BP,OFFSET SPACE
MOV DX,0B00H
MOV CX,1000
MOV BX,0040H
MOV AX,1300H
INT 10H
MOV BP,OFFSET PATTERN ;显示矩形条
MOV DX,0B00H
MOV CX,120
MOV BX,004EH
MOV AX,1301H
INT 10H
LEA DX,STR1 ;显示提示信息
MOV AH,9
INT 21H
MOV AH,1 ;从键盘输入单个字符
INT 21H
CMP AL,44H ;AL='D'?
JNE A
CALL DATE ;显示系统日期
A: CMP AL,54H ;AL='T'?
JNE B
CALL TIME ;显示系统时间
B: CMP AL,51H ;AL='Q'?
JNE START
MOV AH,4CH ;返回dos状态
INT 21H

DATE PROC NEAR ;显示日期子程序
dis:MOV AH,2AH ;取日期
INT 21H
MOV SI,0
MOV AX,CX
MOV BX,100
DIV BL
MOV BL,AH
CALL BCDASC1 ;日期数值转换成相应的ASCII码字符
MOV AL,BL
CALL BCDASC1
INC SI
MOV AL,DH
CALL BCDASC1
INC SI
MOV AL,DL
CALL BCDASC1
MOV BP,OFFSET DBUFFER1
MOV DX,0C0DH
MOV CX,20
MOV BX,004EH
MOV AX,1301H
INT 10H
MOV AH,02H ;设置光标位置
MOV DX,0300H
MOV BH,0
INT 10H
MOV BX,0018H
REPEA: MOV CX,0FFFFH ;延时
REPEAT:LOOP REPEAT
DEC BX
JNZ REPEA
MOV AH,01H ;读键盘缓冲区字符到AL寄存器
INT 16H
JE dis
JMP START
MOV AX,4C00H
INT 21H
RET
DATE ENDP

TIME PROC NEAR ;显示时间子程序
DISPLAY1:MOV SI,0
MOV BX,100
DIV BL
MOV AH,2CH ;取时间
INT 21H
MOV AL,CH
CALL BCDASC ;将时间数值转换成ASCII码字符
INC SI
MOV AL,CL
CALL BCDASC
INC SI
MOV AL,DH
CALL BCDASC
MOV BP,OFFSET DBUFFER
MOV DX,0C0DH
MOV CX,20
MOV BX,004EH
MOV AX,1301H
INT 10H
MOV AH,02H
MOV DX,0300H
MOV BH,0
INT 10H
MOV BX,0018H
RE: MOV CX,0FFFFH
REA: LOOP REA
DEC BX
JNZ RE
MOV AH,01H
INT 16H
JE DISPLAY1
JMP START
MOV AX,4C00H
INT 21H
RET
TIME ENDP

BCDASC PROC NEAR ;时间数值转换成ASCII码字符子程序
PUSH BX
CBW
MOV BL,10
DIV BL
ADD AL,'0'
MOV DBUFFER[SI],AL
INC SI
ADD AH,'0'
MOV DBUFFER[SI],AH
INC SI
POP BX
RET
BCDASC ENDP

BCDASC1 PROC NEAR ;日期数值转换成ASCII码字符子程序
PUSH BX
CBW
MOV BL,10
DIV BL
ADD AL,'0'
MOV DBUFFER1[SI],AL
INC SI
ADD AH,'0'
MOV DBUFFER1[SI],AH
INC SI
POP BX
RET
BCDASC1 ENDP
CODE ENDS
END START

cursor equ 45H
attrib equ 2fh
code segment
assume cs:code,ds:code
start:
jmp go
oldcur dw ?
OLD1C DW 2 DUP(?)
NEWINT1C:
PUSHF
CALL DWORD PTR CS:OLD1C
push ax
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
XOR BH,BH
MOV AH,3
INT 10H
MOV CS:OLDCUR,DX
MOV AH,2
xor bh,bh
MOV DX,CURSOR
INT 10H
MOV AH,2   ;读取系统时钟
INT 1AH
PUSH DX
PUSH CX
POP BX
PUSH BX
CALL SHOWBYTE
CALL SHOWCOLON
POP BX
XCHG BH,BL
CALL SHOWBYTE
CALL SHOWCOLON
POP BX
CALL SHOWBYTE
MOV DX,CS:OLDCUR
MOV AH,2
XOR BH,BH
INT 10H
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX
IRET
SHOWBYTE PROC NEAR
PUSH BX
MOV CL,4
MOV AL,BH
SHR AL,CL
ADD AL,30H
CALL SHOW
CALL CURMOVE
POP BX
MOV AL,BH
AND AL,0FH
ADD AL,30H
CALL SHOW
CALL CURMOVE
RET
SHOWBYTE ENDP

SHOWCOLON PROC NEAR
MOV AL,':'
CALL SHOW
CALL CURMOVE
RET
SHOWCOLON ENDP

CURMOVE PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
PUSH DX
MOV AH,3
MOV BH,0
INT 10H
INC DL
MOV AH,2
INT 10H
POP DX
POP CX
POP BX
POP AX
RET
CURMOVE ENDP

SHOW PROC NEAR
PUSH AX
PUSH BX
PUSH CX
MOV AH,09H
MOV BX,attrib
MOV CX,1
INT 10H
POP CX
POP BX
POP AX
RET
SHOW ENDP

GO:
PUSH CS
POP DS
MOV AX,351CH ;取中断向量
INT 21H
MOV OLD1C,BX   ;保存原中断向量
MOV BX,ES
MOV OLD1C+2,BX
MOV DX,OFFSET NEWINT1C ;置新的中断向量
MOV AX,251CH
INT 21H
MOV DX,OFFSET GO
SUB DX,OFFSET START
MOV CL,4
SHR DX,CL
ADD DX,11H
MOV AX,3100H    ;结束并驻留
INT 21H
CODE ENDS
END START

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • devmiao
  devmiao 2015-07-19 15:42
  已采纳

  这种汇编程序,最好用turbo debugger等工具单步调试下。

  点赞 评论
 • is_today
  is_today 2015-08-16 08:42

  安装masm,调试一下吧。

  点赞 评论

相关推荐