weixin_29257017
C程序员~
采纳率100%
2015-07-23 15:29 阅读 3.5k
已采纳

c语言排序问题简单的选择排序

#include#define N 20void px(int a[],int n){ int i,j,t,min; for(i=0;ia[j]) { t=a[j]; a[j]=min; min=t; } } printf("%d\t",a[i]); }}int main(){ int a[N],n,i; scanf("%d",&n); for(i=0;i<n;i++) scanf("%d",a[i]); px(a,n); for(i=0;i<n;i++) printf("%d\t",a[i]); return 0;} 这是c语言中的一个选择排序,用vc编译和链接都没错,执行的时候出错了,各位大神请指点一二。

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • 已采纳
  caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 2015-07-23 16:39
   #include "stdafx.h"
  
  #include<stdio.h>
  #define N 20
  
  void px(int a[],int n)
  {
    int i,j,t,min;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      min=i;
      for(j=i+1;j<n;j++)
      {
        if(a[min]>a[j])
        {
          min=j;
        }
      }
          t=a[i];
          a[i]=a[min];
          a[min]=t;
      //printf("%d\t",a[i]);
    }
  }
  
  int main()
  {
    int a[N],n,i;
    scanf("%d",&n);
    for(i=0;i<n;i++)
      scanf("%d",&a[i]);
    px(a,n);
    for(i=0;i<n;i++)
      printf("%d\t",a[i]);
    return 0;
  }
  
  点赞 评论 复制链接分享
 • linyang24 PasserLin 2015-07-24 06:42

  void px(int a[],int n)
  {
  int i,j,t,min;
  for(i=0;i {
  min=i;
  for(j=i+1;j {
  if(a[min]>a[j])
  {
  min=j;
  }
  }
  t=a[i];
  a[i]=a[min];
  a[min]=t;
  //printf("%d\t",a[i]);
  }
  }

  int main()
  {
  int a[N],n,i;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  scanf("%d",&a[i]);
  px(a,n);
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%d\t",a[i]);
  return 0;
  }

  点赞 评论 复制链接分享
 • sina_2831808769 sina_2831808769 2015-07-25 05:39

  include "stdafx.h"

  #include
  #define N 20

  void px(int a[],int n)
  {
  int i,j,t,min;
  for(i=0;i {
  min=i;
  for(j=i+1;j {
  if(a[min]>a[j])
  {
  min=j;
  }
  }
  t=a[i];
  a[i]=a[min];
  a[min]=t;
  //printf("%d\t",a[i]);
  }
  }

  int main()
  {
  int a[N],n,i;
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  scanf("%d",&a[i]);
  px(a,n);
  for(i=0;i<n;i++)
  printf("%d\t",a[i]);
  return 0;
  }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐