A15115071701
A15115071701
采纳率50%
2015-07-29 13:52

关于遍历文件夹的几个问题

已采纳

function get_files($dir) {
$files = array();

if(!is_dir($dir)) {
  return $files;
}

$handle = opendir($dir);
if($handle){
  while(false !== ($file = readdir($handle))){
    if ($file != '.' && $file != '..') {
      $filename = $dir . "/" . $file;

      if(is_file($filename)) {
        $files[] = $filename;
        }else {
        $dir_files = get_files($filename);
        $files = array_merge($files, $dir_files);//$files不是已经置空了吗
      }
    }
  }
  closedir($handle);
}
return $files;

}

这个函数的执行过程中,当遍历到文件夹时,$files不是已经置空了吗,为什么打印出来还有之前遍历的文件或文件夹的路径呢??

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享
 • 邀请回答

4条回答

 • xianbu 晓布 6年前

  图片说明

  点赞 评论 复制链接分享
 • caozhy 从今以后生命中的每一秒都属于我爱的人 6年前

  $files[] = $filename;
  怎么让数组等于单个字符串呢

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • xianbu 晓布 6年前

  图片说明这里有段跟你类似的代码,里面有递归的具体流程分析,你可以看看

  点赞 评论 复制链接分享
 • xianbu 晓布 6年前

  <?php

  $str="E:/guagua/text/1";

  function get_files($dir) {
  //定义一个数组
  $files = array();

  //判断当前是否是一个文件夹
  if(!is_dir($dir)) {
    return $files;
  }
  

  //打开一个文件夹得到一个资源
  $handle = opendir($dir);
  if($handle){

    while(false !==($file = readdir($handle))){
  
      if ($file != '.' && $file != '..') {
  
        //filename补充完整了整个路径
        $filename = $dir . "/" . $file;
  
        if(is_file($filename)) {
  
          //将完整路径存入$files数组中
          $files[] = $filename;
        }else {
  
          //开始递归循环
          $dir_files = get_files($filename);
  
          //将最后一次返回的数据与倒数第二次数组合并得到新数组,依次类推
          //只会执行30-40行的代码,所以你说的$files = array();是不存在的
          $files = array_merge($files, $dir_files);
        }
      }
    }
    closedir($handle);
  }
  return $files;
  

  }
  var_dump(get_files($str));

  //array(2) { [0]=> string(28) "E:/guagua/text/1/2/3/4/4.txt" [1]=> string(25) "E:/guagua/text/1/text.php" }

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐