Allen_Tsang
天台的云
2015-09-20 12:12

同样的sql,用PHP执行效率很低

  • php
  • sql

同一个sql语句,用navicat直接执行只要0.03秒,而用php执行多次超过5秒。
重启apache和mysql后,无明显改变,请问可能是哪里出的问题?

$sql="SELECT o.id,o.lng,o.lat,l.name FROM location as o left join linux as l on o.id=l.id WHERE ( (lng > 123) AND (lng < 124) ) AND ( (lat > 23) AND (lat < 24) ) "

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

2条回答

为你推荐