zhuyuuyuhz
2015-09-26 14:25
采纳率: 100%
浏览 1.9k
已采纳

java选择排序使用swap()函数出现数组越界报错

 class SelectSort{
  public static void Swap(int[] arr,int i,int j){
    int temp = arr[i];
    arr[i] = arr[j];
    arr[j] = temp;
  }

  public static void PrintArray(int[] Array){
    for(int i=0;i<Array.length;i++){
      System.out.print(" "+Array[i]);
    }
  }

  public static void SelectSort(int[] arr){
    for(int i=0;i<arr.length-1;i++){
      for(int j=i+1;j<arr.length;j++){
        if(arr[i]>arr[j]){         
          Swap(arr,arr[i],arr[j]);
        }        
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args){
    int[] arr = {9,2,8,13,22,1};
    SelectSort(arr);
    PrintArray(arr);
  }  
}

/**
*@author 2015-09-26
*function:选择排序的练习和java中引用类型的用法
*问题:使用Swap()函数的时候,就会出现java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException问题
*目前还未解决,忧伤= =。
*/

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • havedream_one 2015-09-26 14:50
  已采纳

  Swap(arr,i,j);

  在有你的选择排序思想用的不对
  (1):将序列分成有序区和无序区,初始时有序区为空,无序区包括全部元素
  (2):每次从无序区中选择最小的元素将其与无序区第一个元素进行交换
  (3):重复(2),直到无序区没有元素
  public static void selectSort(int[] arr){
  int tmp = 0;
  int index = 0;
  for(int i = 0 ; i < arr.length ; i ++){
  index = i;
  //查找[i...length]中的最小值
  for(int j = i + 1; j < arr.length; j ++){
  if(arr[index] > arr[j]){
  index = j;
  }
  }
  //最小元素不是本身
  if(index != i){
  tmp = arr[index];
  arr[index] = arr[i];
  arr[i] = tmp;
  }
  }
  }

  打赏 评论
 • Antway_ 2015-09-26 14:54

  你的选择排序的思想不正确

  打赏 评论
 • 你我渐行渐远 2015-09-26 16:51

  for(int i=0;i<arr.length-1;++i){
  for(int j=i+1;j<arr.length;++j)
  还有就是判断I=J时该如何处理,

            排序的问题在纸上多试一下,想清楚再写代码
            希望对你有帮助
  
  打赏 评论
 • nomasp 2015-09-27 00:52

  多调试,在纸上写写过程

  打赏 评论
 • 小C的假期 2015-09-27 08:53

  swap(arr,i,j)吧?

  打赏 评论