C#全局变量赋给局部变量

static int dianshu = GlobalVariable.dianshu2;
static int chishu = GlobalVariable.chishu2;

  //double[,] m_X_ChiXiangCeLiangWeiZhi = new double[chishu,dianshu];
  double[,] m_X_ChiXiangXiangDuiWeiZhi = new double[chishu,dianshu];
  double[,] m_Y_ChiXiangCeLiangYuanZhiJing = new double[chishu,dianshu];
  double m_ChiKuan;

      经过断点查询,GlobalVariable.dianshu2和GlobalVariable.chishu2都有值,但为什么dianshu 和chishu 都为0呢?

1个回答

static int dianshu = GlobalVariable.dianshu2;
static int chishu = GlobalVariable.chishu2;
这个在类创建的时候被赋值,之后不会自动同步。

caohuan95568
caohuan95568 那应该怎么办呢,才能使后面的dianshu,chishu都有值呢
接近 5 年之前 回复
caohuan95568
caohuan95568 没听明白,能麻烦您说的再清楚点吗
接近 5 年之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问