AugustLeo_cheng
2015-10-09 11:17
采纳率: 100%
浏览 2.8k
已采纳

java正则表达式匹配数字

G3811/
G3885/
G655/l
G030/l
G3849/
G0150/
G5292/
G955/l
G025/l
G5300/
这是控制台输出的字符串,但是我只想要他的数字 怎么匹配

 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • AugustLeo_cheng 2015-10-09 13:42
  已采纳

  Pattern p = Pattern.compile("[0-9]");
  Matcher m = p.matcher(elem.attr("abs:href").substring(22,
  28));
  while (m.find()) {
  System.out.print(m.group());
  }

  已采纳该答案
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
 • 查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题