caohuan95568
caohuan95568
2015-10-14 09:46

在c#中update语句怎么写

 • c#
 • string
          string str = string.Format("update " + ming + " set " + lieming[j, 0] + " = " + jilushuzhi_left[j, i] + " where 点数 = " + i);

                      ming 是上面定义的一个string变量,
                      lieming[j, 0]是上面定义的一个string变量数组
        jilushuzhi_left[j, i]是上面定义的一个double变量数组
                  提示错误,应该怎么写
 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答