qq_31956465
2015-10-23 08:32
采纳率: 75%
浏览 1.5k

一道acm题,通过不了,请求帮忙纠错

Problem Description
假设一个班有n(n<=50)个学生,每人考m(m<=5)门课,求每个学生的平均成绩和每门课的平均成绩,并输出各科成绩均大于等于平均成绩的学生数量。
Input
输入数据有多个测试实例,每个测试实例的第一行包括两个整数n和m,分别表示学生数和课程数。然后是n行数据,每行包括m个整数(即:考试分数)。
Output
对于每个测试实例,输出3行数据,第一行包含n个数据,表示n个学生的平均成绩,结果保留两位小数;第二行包含m个数据,表示m门课的平均成绩,结果保留两位小数;第三行是一个整数,表示该班级中各科成绩均大于等于平均成绩的学生数量。
每个测试实例后面跟一个空行。
Sample Input
2 2
5 10
10 20
Sample Output
7.50 15.00
7.50 15.00
1

#include
#include
using namespace std;
int main()
{
double a[50][5], n, m, b[5]{0}, c[50]{0}; int sum = 0;
while (cin >> n >> m)
{
int i, j;
for (i = 1; i <= n; i++)
{
for (j = 1; j <= m; j++)
cin >> a[i][j];
}
for (i = 1;i<= n;i++)
{
for (j = 1; j <= m; j++)
{
c[i] = c[i]+a[i][j] / m;
}
}
for (j = 1; j <= m; j++)
{
for (i = 1; i <= n; i++)
{
b[j] = b[j] + a[i][j] / n;
}
}

  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    int d = 0;
    for (j = 1; j <= m; j++)
    {
      if (a[i][j] >= b[j]) d++;
    }
    if (d == m)sum++;
  }
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    cout <<fixed<<setprecision(2)<< c[i] << " ";
  }
  cout << endl;
  for (j = 1; j <= m; j++)
  {
    cout << fixed << setprecision(2) << b[j] << " ";
  }
  cout << endl;
  cout << sum;
}
return 0;

}

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • cxlovu 2015-10-23 11:56
  已采纳

  AC了,还是格式的问题

   #include <iostream>
  #include <iomanip>
  using namespace std;
  
  int main()
  {
    int n,m,i,j;
    double a[50][5],b[5],c[50];
  
    while(cin>>n>>m)
    {  
      memset(a, 0, sizeof(a));
      memset(b, 0, sizeof(b));
      memset(c, 0, sizeof(c));
  
      for( i = 0; i < n; i++)
      {
        for ( j = 0; j < m; j++)
        {
          scanf("%lf",&a[i][j]);
          b[j]+=a[i][j];
          c[i]+=a[i][j];
        }
      }
      for ( i = 0; i < n; i++)
      {
        if (i<n-1)
          printf("%.2lf ",c[i]/m);
        else
          printf("%.2lf\n",c[i]/m);
      }
      for ( j = 0; j < m; j++)
      {
        if (j<m-1)
          printf("%.2lf ",b[j]/n);
        else
          printf("%.2lf\n",b[j]/n);
      }
      int d=0;
      int sum=0;
      for ( i = 0; i < n; i++)
      {
        for ( j = 0; j < m; j++)
        {
          if (a[i][j]>=b[j]/n) d++;
        }
        if(d==m) sum++;
        d=0;
      }
      printf("%d\n\n",sum);
    }
    return 0;
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • qq_31956465 2015-10-23 08:39

  头文件名是iostream和iomanip,没显示出来

  打赏 评论
 • cxlovu 2015-10-23 08:46

  lz试一下

   #include <iostream>
  #include <iomanip>
  using namespace std;
  int main()
  {
    double a[50][5];
    double n, m;
    double b[5], c[50];
    memset(b, 0, sizeof(b));
    memset(c, 0, sizeof(c));
    int sum = 0;
    while (cin >> n >> m)
    {
      int i, j;
      for (i = 1; i <= n; i++)
      {
        for (j = 1; j <= m; j++)
          cin >> a[i][j];
      }
      for (i = 1;i<= n;i++)
      {
        for (j = 1; j <= m; j++)
        {
          c[i] = c[i]+a[i][j] / m;
        }
      }
      for (j = 1; j <= m; j++)
      {
        for (i = 1; i <= n; i++)
        {
          b[j] = b[j] + a[i][j] / n;
        }
      }
      for (i = 1; i <= n; i++)
      {
        int d = 0;
        for (j = 1; j <= m; j++)
        {
          if (a[i][j] >= b[j]) d++;
        }
        if (d == m)sum++;
      }
      for (i = 1; i <= n; i++)
      {
        cout <<fixed<<setprecision(2)<< c[i] << " ";
      }
      cout << endl;
      for (j = 1; j <= m; j++)
      {
        cout << fixed << setprecision(2) << b[j] << " ";
      }
      cout << endl;
      cout << sum << endl;
      cout << endl;
    }
    return 0;
  }
  
  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题