naxiaorongshixiatian
naxiaorongshixiatian
2015-10-24 13:58
采纳率: 100%
浏览 1.5k

指针型函数参数不能为非指针型的吗

#include

using namespace std;
int * min(int a,int b,int c){
int *p=0;

if(a<b)
p=&a;
else p=&b;
if(*p>c)
p=&c;
return p;

}

int main()
{
int a,b,c;
int *p=0;
cout<<"please input a,b,c:";
cin>>a>>b>>c;
p=min(a,b,c);
cout<<"最小值为:"<<*p<<endl;
cout<<"a="<<a<<endl;
cout<<"b="<<b<<endl;
cout<<"c="<<c<<endl;

return 0;

}图片

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • DouMiaoO_Oo
  DouMiaoO_Oo 2015-10-24 14:05
  已采纳

  能详细描述你的问题么

  点赞 评论
 • DouMiaoO_Oo
  DouMiaoO_Oo 2015-10-24 14:14
   #include <iostream>
  using namespace std;
  int *min(int a, int b, int c){
    int *p = 0;
    cout << "函数内的a地址: " << &a << endl;
    if(a < b)
      p = &a;
    else
      p = &b;
    if(*p > c)
      p = &c;
    return p;
  }
  
  int main()
  {
    int a, b, c;
    int *p = 0;
    cout<<"please input a,b,c:\n";
    cin >> a >> b >> c;
    cout << "输入的a的地址: " << &a << endl;
    p = min(a, b, c);
  
    cout<<"最小值为:"<<*p<<endl;
    cout << "p的地址是:" << p << endl;
    cout<< "a=" << a << endl;
    cout<< "b=" << b << endl;
    cout<< "c=" << c << endl;
    return 0;
  }
  
  

  图片说明

  点赞 评论

相关推荐