gbx008
gbx008
2015-10-28 07:06

C ++ CXX0030: 错误: 无法计算表达式的值

 • c++
    std::vector<VmbUchar_t> * v=NULL;
      v = new std::vector<VmbUchar_t>;
      v=( std::vector<VmbUchar_t> *)malloc(100);
        dateInfo di ;
      di.frameId=nFrameID;//nFrameID会自动+1
      di.v=v;
    memcpy(di.v,&TransformedData,100);//&TransformedData 第三方获取
   q.push(di);
     if(q.size()>4){
       dateInfo vv =q.front();
        std::cout<<vv.frameId<<"OTAD : "<<(*vv.v)[0]<<"\n" ;
            free(vv.v);
          q.pop();
       }

      }

q是全局队列 定义在其他文件 
 std::queue<dateInfo> q; 
 typedef struct

{

std::vector<VmbUchar_t> * v;
VmbUint64_t frameId;

} dateInfo;
extern std::queue q;

程序跑一段时间 就会报错 : [0] CXX0030: 错误: 无法计算表达式的值

如图看 frameid325~328的地址还在 但是内容已经没了 。 如何解决 在线等

图片说明

 • 点赞
 • 回答
 • 收藏
 • 复制链接分享

6条回答

为你推荐

换一换