stef_yang
stef_yang
采纳率100%
2015-11-02 17:13 阅读 2.0k
已采纳

急急急 textbox 输入自动空格问题 求大神指点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

60

ATM 机转账时输入账号会自动四个数字就空一格 我想做出类似这样的功能 .
我这样写 ,但是有个bug 就是退格(即回删)到空格时就退不动了 我知道问题的所在 但是想不出更好的方法 还请大神们指点一二,感激不尽!! (能用.net解答最好,不用.net也行.)
Dim ss As String = TextBox1.Text.Trim()
If ss.Length = 4 Or ss.Length = 9 Then
ss = ss & " "
TextBox1.Text = ss

    End If
    TextBox1.Select(ss.Length, 0)
  • 点赞
  • 写回答
  • 关注问题
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答 默认 最新

相关推荐