u010397908
MyLove丶寶貝
2015-11-16 04:45
采纳率: 50%
浏览 1.8k

求一段js或者JQ显示隐藏代码

JS或者JQ点击显示隐藏

...
...
...
...
...

...

现求一段JQ或者JS代码控制
一:
点击

...
显示
...
当再次点击和鼠标移开
...
后自动以藏
...
;点击
...
显示
...
当再次点击和鼠标移开
...
后自动以藏
...

二:
点击
...
显示
...
当再次点击和鼠标移开
...
后自动以藏
...
.
不要改变我的代码结构,这样的控制JQ或者JS怎么写啊,我是小白希望代码写出来。
 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • showbo
  已采纳
   <div id=a>
    <div class=1>.cls1..</div>
    <div class=2>.cls2..</div>
    <div class=3>.cls3..</div>
    <div class=4>.cls4..</div>
    <div class=5>.cls5..</div>
  </div>
  <div id=b>
    <div class=6>.cls6..</div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
  <script>
    $('div.1,div.3,div.5').click(function () {
      var c = parseInt(this.className, 10) + 1;
      $('div.' + c).toggle();
    });
    $('div.2,div.4,div.6').mouseleave(function(){$(this).hide()})
  </script>
  
  点赞 评论
 • youngbulls
  youngbulls 2015-11-16 06:46

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  yincangxianshi
  #div1 {width:200px; height:400px; background:#CCC; display:none;} function showHide() { var oDiv = document.getElementById('div1'); if(oDiv.style.display=='block') { oDiv.style.display='none'; } else { oDiv.style.display='block'; } }
  点赞 评论

相关推荐