FYCEO
2015-11-16 08:39
采纳率: 93.8%
浏览 1.4k

求C++大神指教一下,给点意见或一些编程步骤

第一个还有点看得懂,但后面的就不太懂了图片

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • litreily 2015-11-16 15:12
  已采纳
  1. a)
    unsigned int x;
    unsigned int jc = 1;
    cout << "请输入一个非负整数:" << endl;
    cin >> x;
    while (x)
    {
      jc *= x;
      x--;
    }
    cout << "x!=" << jc << endl;
  
  1. b)
    int n = 1;
    int jc = 1;
    float e = 0.0;
    int i = 0;
    cout << "请输入求和项数:" << endl;
    cin >> n;
    while (i < n)
    {
      if (i == 0)
        jc = 1;
      else
        jc *= i;
      i++;
      e += 1.0 / jc;
    }
    cout << "数学常量e=" << e << endl;
  

  第三个类似的,不多说

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • John_ToString 2015-12-04 02:59

  a)
  unsigned int x;
  unsigned int jc = 1;
  cout << "请输入一个非负整数:" << endl;
  cin >> x;
  while (x)
  {
  jc *= x;
  x--;
  }
  cout << "x!=" << jc << endl;
  b)
  int n = 1;
  int jc = 1;
  float e = 0.0;
  int i = 0;
  cout << "请输入求和项数:" << endl;
  cin >> n;
  while (i < n)
  {
  if (i == 0)
  jc = 1;
  else
  jc *= i;
  i++;
  e += 1.0 / jc;
  }
  cout << "数学常量e=" << e << endl;
  第三个类似的,不多说

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题