java spring mvc怎么设置全局增删改方法为post请求

我不想在每个增删改方法注解的形式表明此方法为post请求,想在配置文件中设置全局的以
add*,updata*等开头的方法为post请求

2个回答

@Controller
@RequestMapping(value="t",method=RequestMethod.POST)
public class TestController {
。。。
}

@Controller
@RequestMapping(value="t",method=RequestMethod.POST)
public class TestController {
。。。
}

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问