Shigure_Q
Shigure_Q
2015-11-26 15:14
采纳率: 50%
浏览 3.5k

求助c++字符图形输出问题

编程实现把输入任意整数n后,可打印出n行三角字符阵列图形。例如,输入整数5时,程序运行结果如下:
ENTER A NUMBER:5<回车>
A C F J O
B E I N
D H M
G L
K

新手求助啊…怎么样才能输出字符?
跪求大神代码求助...如果能讲解下就更好啦…qwq

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

9条回答 默认 最新

 • caozhy
  已采纳
   #include <iostream>
  using namespace std;
  
  char a[100][100];
  
  int main()
  {
    char c = 'A';
    int n = 5;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = i; j >= 0; j--)
      {
        a[j][i - j] = c++;
      }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      for (int j = 0; j < n - i; j++)
      {
        cout << a[i][j] << " ";
      }
      cout << endl;
    }
  }
  
  点赞 评论
 • caozhy

  http://codepad.org/S1xZHAg5
  在线运行
  A C F J O
  B E I N
  D H M
  G L
  K

  点赞 评论
 • qq_27183003
  ysuwood 2015-11-26 16:05
   #include <stdio.h> 
  void main() 
  { 
    char ch1='A',ch2;
    int i,j,n;
    printf("Enter a number:");
    scanf("%d",&n);
    for( i=0; i<n; i++ )
    {
      ch2=ch1;
      for(j=0; j<n-i;j++)
      {
        if(j!=0) 
          ch2+=j+i+1;
        printf("%c ",ch2);     
      }
      printf("\n");  
      ch1+=i+1;
    }
  } 
  

  图片说明

  点赞 评论
 • qq_27183003
  ysuwood 2015-11-26 16:07
   #include <stdio.h> 
  void main() 
  { 
    char ch1='A',ch2;
    int i,j,n;
    printf("Enter a number:");
    scanf("%d",&n);
    for( i=0; i<n; i++ )
    {
      ch2=ch1;
      for(j=0; j<n-i;j++)
      {
        if(j!=0) 
          ch2+=j+i+1;
        printf("%c ",ch2);     
      }
      printf("\n");  
      ch1+=i+1;
    }
  } 
  

  图片说明

  点赞 评论
 • cxiaoln
  cxiaoln 2015-11-27 02:36

  void Print(int nCount) {
  char base = 'A';
  int nRowBase = 1;
  for (int row = 1; row <= nCount; ++row) {
  int nColBase = nRowBase;
  for (int col = 0; col <= nCount - row; ++col) {
  printf("%c", base + nColBase - 1);
  if (col != nCount - row)
  printf(" ");
  nColBase += row + col - 1;
  }
  nRowBase += row;
  printf("\n");
  }
  }

  
  
  点赞 评论
 • cxiaoln
  cxiaoln 2015-11-27 02:37
   void Print(int nCount) {
   char base = 'A';
    int nRowBase = 1;
    for (int row = 1; row <= nCount; ++row) {
     int nColBase = nRowBase;
      for (int col = 0; col <= nCount - row; ++col) {
       printf("%c", base + nColBase - 1);
        if (col != nCount - row)
          printf(" ");
        nColBase += row + col - 1;
      }
      nRowBase += row;
      printf("\n");
    }
  }
  
  
  点赞 评论
 • qq_33188369
  清水河小麻辣 2015-11-29 13:40

  能不能弱弱的问一句原理是什么?
  c++就能出现所有英文字母了吗?

  点赞 评论
 • qq_33188369
  清水河小麻辣 2015-11-29 13:41

  能不能弱弱的问一句原理是什么?
  c++就能出现所有英文字母了吗?

  点赞 评论
 • John_ToString
  John_ToString 2015-12-02 07:54

  #include

  void main()

  {

  char ch1='A',ch2;
  int i,j,n;
  printf("Enter a number:");
  scanf("%d",&n);
  for( i=0; i<n; i++ )
  {
  ch2=ch1;
  for(j=0; j<n-i;j++)
  {
  if(j!=0)
  ch2+=j+i+1;
  printf("%c ",ch2);

  }
  printf("\n");

  ch1+=i+1;
  }
  }

  点赞 评论

相关推荐