qq_33033791
qq_33033791
2015-11-28 12:47

javaWeb项目折线图根据y轴设置背景色

  • java
  • fusioncharts
  • jfreechart

java项目正在做一个折线图,需要根据y轴的值设置背景色,
无论是用jFreechart还是fusioncharts做,背景色现在还没搞定,
求助..

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答