wubring
撸自呻大人
采纳率100%
2015-11-30 07:14 阅读 1.4k

正则表达式问题,求助

String regex = "com/xxx/ * /test";
String string = "com/xxx/utils/test";
System.out.println(string.matches(regex));

为什么结果是false,

String regex = "com/xxx/ * /pattern/ * ";
String string = "com/xxx/test/pattern/PatternTest1";
System.out.println(string.matches(regex));

这个也是false,该怎么匹配?

如果用户输入的是【com.xxx. * .pattern. * 】该如何用表达式匹配com/xxx/test/pattern/PatternTest1.class呢?

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

5条回答 默认 最新

 • 已采纳
  a8761087 GrowingDarker 2015-11-30 08:23

  还有,你*号前面至少写一个子表达式,*是用来匹配前面的子表达式的,你前面是个/当然不行。你如果想让之间有0或者多个字母,用[a-z]*

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • dltsbydh 紫气天堂 2015-11-30 08:46

  号在正则表达式是不能直接使用的,最好【a-z】放在一起使用

  点赞 1 评论 复制链接分享
 • a8761087 GrowingDarker 2015-11-30 08:21

  呃。很明显,*号旁边有空格啊,把空格去掉

  点赞 评论 复制链接分享
 • qq_22260961 SUPER小 2015-11-30 08:45

  改成.,就是“*”前面加个“.”

  点赞 评论 复制链接分享
 • hwhaocool Yellow_Tail 2016-03-21 12:47

  你的这个regex 里的 / 不需要转义么?

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐