compare14
2015-12-01 09:05
采纳率: 20%
浏览 3.1k

jq 根据span内容选中span

 <span>aa</span>
<span>bb</span>
<span>cc</span>
<span>dd</span>
......

如上代码,span的个数不固定,现在只知道“cc”这个值,如何用这个值,选中其所在的span?

我想到的是这样$("span[text='cc']"),可惜行不通,直接js能实现也可以~求大神指教~~

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • 已采纳

  :contains选择器

  
   <span>aa</span>
  <span>bb</span>
  <span>cc</span>
  <span>ccdd</span>
  <span>dd</span>
  <script type="text/javascript" src="http://ajax.aspnetcdn.com/ajax/jQuery/jquery-1.4.2.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   console.log( $("span:contains('cc')[innerHTML='cc']"))
  </script>
  </html>
  
  
  点赞 3 打赏 评论
 • 一片星空 2015-12-01 09:33

  $("span").each(function(){

     if($(this).text() =="cc")
        alert($(this).parent().html());
   });
  
  点赞 打赏 评论
 • GrowingDarker 2015-12-01 09:51
  
   $(function(){
        var spanList = $("span").filter(function(index) {
           return $(this).text().trim() == "CC";
        });
        console.dir(spanList);
      })
  
  
  点赞 打赏 评论

相关推荐 更多相似问题