qq_30255889
2020-11-30 19:51
采纳率: 83.3%
浏览 6

自写字符串比较函数,请问为什么输入两个一样的字符ret最终总是等于-157?

//自写字符串比较函数
#include	<stdio.h>
int strcmp(char ch1[], char ch2[]);

int main()
{
	char ch1[80], ch2[80];
	int result;
	printf("请输入第一个字符串:");
	gets(ch1);
	printf("请输入第二个字符串:");
	gets(ch2);
	result = strcmp(ch1, ch2);
	if(result == 0) printf("两个字符串相等");
	else if(result > 0) printf("第一个字符串大于第二个字符串");
	else if(result < 0) printf("第一个字符串小于第二个字符串");
	return 0; 
}

int strcmp(char ch1[],char ch2[])
{
	int ret;
	char *str1 = ch1, *str2 = ch2;
	while(1){
		ret = *str1 - *str2;
		if(ret != 0) break;
		//printf("%d", ret);
		if(*str1 == '\n' && *str2 == '\n'){
			ret = 0;
			break;
		}
		if(*str1 == '\n' || *str2 == '\n'){
			ret = *str1 - *str2;
			break;
		}
		str1++, str2++;
	}
	//printf("%d", ret);
	return ret;
}
 • 收藏

2条回答 默认 最新

 • peng450 2020-12-01 20:56
  已采纳

  你应该判断 \0 而不是 \n 结束

  已采纳该答案
  打赏 评论
 • qq_30255889 2020-12-01 12:56

  ok了ok了🤣但是为什么总是-157 -158有人知道吗

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题