hruetob
2015-12-10 07:59
采纳率: 100%
浏览 1.3k
已采纳

用turbo c编程计算、、、、、、、

100块钱买100只鸡,大鸡5元1只,小鸡1元2只,请问有多少买法,用turbo c编程计算

 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

3条回答 默认 最新

 • threenewbee 2015-12-10 08:17
  已采纳

  http://codepad.org/qLUf1gXH

  1 190
  2 180
  3 170
  4 160
  5 150
  6 140
  7 130
  8 120
  9 110
  10 100
  11 90
  12 80
  13 70
  14 60
  15 50
  16 40
  17 30
  18 20
  19 10

   #include<stdio.h>
  int main()
  {
    for (int i = 0; i < 20; i++)
      for (int j = 0; j < 200; j += 2)
        if (j / 2 + i * 5 == 100) printf("%d %d\n", i, j);
  }
  
  已采纳该答案
  打赏 评论
 • ysuwood 2015-12-10 08:30

  0种买法

   #include<stdio.h>
  
  void main()
  {
    int da=100/5,xn=100*2;
    int x,y,count=0;
    for( x=0; x<=da; x++)
    {
      for(y=0; y<=xn; y++)
      {
        if((x+y)==100 && (5*x+y/2==100))
          count++;
      }
    }
    printf("共%d种买法。\n",count);
  }
  
  打赏 评论
 • threenewbee 2015-12-10 08:44

  晕,少一个条件,真的没有。
  if (j / 2 + i * 5 == 100)
  ->
  if (j / 2 + i * 5 == 100 && i + j == 0)

  打赏 评论

相关推荐 更多相似问题