pzj062513
逆境中成长
2015-12-12 13:09

[C++] 单链表插入问题

  • c++
  • 单链表
  • 设计接口函数int ListInsert_order (Node *H , DataType item);
  • 向递增有序的单链表H中插入新的元素item,插入后单链表仍然有序。
  • 请回答者附带注释,谢谢
  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

4条回答