PHP固定页数翻页问题以及跳转

<?php } while ($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1)); ?>

<?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
">第一页
<?php } // Show if not first page ?>
<?php if ($pageNum_Recordset1 > 0) { // Show if not first page ?>
">前一页
<?php } // Show if not first page ?>

<?php
$i=1;
while($i<=$totalPages_Recordset1+1)
{
?>
<?php if ($_GET[pageNum_Recordset1]+1==$i){ ?>
<?php echo $i ?>
<?php } else { ?>
"><?php echo $i ?>
<?php } ?>
<?php

$i++;
}
?>

<?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
">下一个
<?php } // Show if not last page ?>
<?php if ($pageNum_Recordset1 < $totalPages_Recordset1) { // Show if not last page ?>
">最后一页
<?php } // Show if not last page ?>
这一段代码怎么修改,可以让他只显示固定的页数,以及能够进行固定页的跳转

php

1个回答

只显示固定页数,意思是比如一共有50页,而现在只显示10页吗?

那样你需要在while循环内做手脚。
就是需要判断当前页码为多少,计算循环内的i值就可以了,不过还是建议你用for循环,这样好控制,修改方便。(不过标准程序很少有人用for,不知道为什么)

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
抄袭、复制答案,以达到刷声望分或其他目的的行为,在CSDN问答是严格禁止的,一经发现立刻封号。是时候展现真正的技术了!
立即提问