qq_25096021
qq_25096021
2015-12-21 13:29

linux,shell脚本问题

  • sed
  • shell

a=$(sed -n '/^ \ *soft *noproc/p' limits.conf)
echo $a
这两条指令我在命令行上执行
为什么会输出
1_hosts_ok apublickey.sh bf cs.sh falconlogzip.sh gld.sh haha.sh jboss5_prc.sh jboss_password_rc.sh limits.conf linuxccfg.sh list.txt publickeyok.sh publickey.sh su.exp soft noproc 1
(这些都是与limits.conf在一个目录下的文件,只有最后一个是文件内我想要匹配的字符,我想匹配的只是limits.conf中的soft noproc 1 字符,为什么会输出了这么多的文件名字)

求解!!!

  • 点赞
  • 回答
  • 收藏
  • 复制链接分享

1条回答