qq_23920669
qq_23920669
2016-01-05 08:42
采纳率: 33.3%
浏览 3.2k
已采纳

关于db2条件查询中的to_date问题

select a from t where b = '0' and to_date(c,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') >= to_date('2016-01-05 00:00:00','yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') and d = '9' order by e desc
执行出错,我上网查了下,改成了
select a from t where b = '0' and values to_date(c,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') >=values to_date('2016-01-05 00:00:00','yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') and d = '9' order by e desc
还是报错,求大神指点。
刚刚直接select a from t where to_date(c,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') >= to_date('2016-01-05 00:00:00','yyyy-mm-dd HH24:MI:SS')还是错误的

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 邀请回答

5条回答 默认 最新

 • qq_23920669
  qq_23920669 2016-01-08 02:39
  已采纳

  问题已解决。。。正确格式是:
  (values to_date(c,'yyyy-mm-dd HH24:MI:SS') )>= (values to_date('2016-01-05 00:00:00','yyyy-mm-dd HH24:MI:SS'))

  点赞 评论
 • qq1353424111
  咸池 2016-01-05 08:47

  b=0 d=9

  点赞 评论
 • u012158784
  java_xiaohu 2016-01-05 08:54

  你的c是啥类型的,,,,

  点赞 评论
 • qq_31325033
  月苍 2016-01-05 08:58

  你的 b和d是什么类型的? 如果是数字类型就直接 0和9 去掉单引号

  点赞 评论
 • hugui123
  hugui123 2016-01-05 10:35

  DB 日期 DateFormat格式 和 高级语言的方式有差异

  //MYSQL
  SELECT DATE_FORMAT('2016-01-05 00:00:00','%Y-%c-%d %h:%i:%s')

  而不是 yyyy-mm-dd HH24:MI:SS, 起码MYSQL里后面直接判定是普通字符串了

  点赞 评论

相关推荐