Crawl.W
2016-01-11 02:40
采纳率: 75%
浏览 1.5k
已采纳

java一个final关键字的问题

这段代码为什么输出结果是那样的,难道java不是一步步往下执行吗?

 public class Test {
  public static void main(String[] args) {
    String a = "hello2"; 
    final String b = "hello";
    String d = "hello";
    String c = b + 2; 
    String e = d + 2;
    System.out.println((a == c));
    System.out.println((a == e));
  }
}
true
false
 • 写回答
 • 好问题 提建议
 • 追加酬金
 • 关注问题
 • 邀请回答

2条回答 默认 最新

 • ITDragon龙 2016-01-11 02:54
  最佳回答
  评论
  解决 无用
  打赏 举报
查看更多回答(1条)

相关推荐 更多相似问题