2 u010667026 u010667026 于 2013.08.13 20:40 提问

C++大整数运算 利用已有的大整数怎么实现三个运算

我有以下的C++代码,请问我该如何实现以下三个运算?如果我在定义大整数的类中定义三个友元函数,能否直接使用我定义的“运算符重载”?
a) 求出100以内的数的阶乘;
b) 一个N位的十进制正整数,如果它的每个位上的数字的N次方的和等于这个数本身,则称其为花朵数。当N=4时,1634满足条件,因为1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 = 1634(其中“^”表示乘方),求N=21时,所有满足条件的花朵数。注意:这个整数有21位,它的各个位数字的21次方之和正好等于这个数本身。
c) 实现N个大整数的排序算法;
代码如下:

#include

#include

#include

#include

using namespace std;

#define MAXN 9999

#define MAXSIZE 10

#define DLEN 4

class BigNum

{

private:

int a[500]; //可以控制大数的位数

int len; //大数长度

public:

BigNum(){ len = 1;memset(a,0,sizeof(a)); } //构造函数

BigNum(const int); //将一个int类型的变量转化为大数

BigNum(const char*); //将一个字符串类型的变量转化为大数

BigNum(const BigNum &); //拷贝构造函数

BigNum &operator=(const BigNum &); //重载赋值运算符,大数之间进行赋值运算

friend istream& operator>>(istream&, BigNum&);  //重载输入运算符  
friend ostream& operator<<(ostream&, BigNum&);  //重载输出运算符  

BigNum operator+(const BigNum &) const;  //重载加法运算符,两个大数之间的相加运算  
BigNum operator-(const BigNum &) const;  //重载减法运算符,两个大数之间的相减运算  
BigNum operator*(const BigNum &) const;  //重载乘法运算符,两个大数之间的相乘运算  
BigNum operator/(const int  &) const;  //重载除法运算符,大数对一个整数进行相除运算  

BigNum operator^(const int &) const;  //大数的n次方运算  
int  operator%(const int &) const;  //大数对一个int类型的变量进行取模运算    
bool  operator>(const BigNum & T)const;  //大数和另一个大数的大小比较  
bool  operator>(const int & t)const;   //大数和一个int类型的变量的大小比较  

void print();    //输出大数  

};

BigNum::BigNum(const int b) //将一个int类型的变量转化为大数

{

int c,d = b;

len = 0;

memset(a,0,sizeof(a));

while(d > MAXN)

{

c = d - (d / (MAXN + 1)) * (MAXN + 1);

d = d / (MAXN + 1);

a[len++] = c;

}

a[len++] = d;

}

BigNum::BigNum(const char*s) //将一个字符串类型的变量转化为大数

{

int t,k,index,l,i;

memset(a,0,sizeof(a));

l=strlen(s);

len=l/DLEN;

if(l%DLEN)

len++;

index=0;

for(i=l-1;i>=0;i-=DLEN)

{

t=0;

k=i-DLEN+1;

if(k k=0;
for(int j=k;j t=t*10+s[j]-'0';
a[index++]=t;
}
}
BigNum::BigNum(const BigNum & T) : len(T.len) //拷贝构造函数
{
int i;
memset(a,0,sizeof(a));
for(i = 0 ; i a[i] = T.a[i];
}
BigNum & BigNum::operator=(const BigNum & n) //重载赋值运算符,大数之间进行赋值运算
{
int i;
len = n.len;
memset(a,0,sizeof(a));
for(i = 0 ; i a[i] = n.a[i];
return *this;
}
istream& operator>>(istream & in, BigNum & b) //重载输入运算符

{

char ch[MAXSIZE*4];

int i = -1;

in>>ch;

int l=strlen(ch);

int count=0,sum=0;

for(i=l-1;i>=0;)

{

sum = 0;

int t=1;

for(int j=0;j=0;j++,i--,t*=10)

{

sum+=(ch[i]-'0')*t;

}

b.a[count]=sum;

count++;

}

b.len =count++;

return in;

}

ostream& operator<<(ostream& out, BigNum& b) //重载输出运算符

{

int i;

cout << b.a[b.len - 1];

for(i = b.len - 2 ; i >= 0 ; i--)

{

cout.width(DLEN);

cout.fill('0');

cout << b.a[i];

}

return out;

}

BigNum BigNum::operator+(const BigNum & T) const //两个大数之间的相加运算

{

BigNum t(*this);

int i,big; //位数

big = T.len > len ? T.len : len;

for(i = 0 ; i < big ; i++)

{

t.a[i] +=T.a[i];

if(t.a[i] > MAXN)

{

t.a[i + 1]++;

t.a[i] -=MAXN+1;

}

}

if(t.a[big] != 0)

t.len = big + 1;

else

t.len = big;

return t;

}

BigNum BigNum::operator-(const BigNum & T) const //两个大数之间的相减运算

{

int i,j,big;

bool flag;

BigNum t1,t2;

if(*this>T)

{

t1=*this;

t2=T;

flag=0;

}

else

{

t1=T;

t2=*this;

flag=1;

}

big=t1.len;

for(i = 0 ; i < big ; i++)

{

if(t1.a[i] < t2.a[i])

{

j = i + 1;

while(t1.a[j] == 0)

j++;

t1.a[j--]--;

while(j > i)

t1.a[j--] += MAXN;

t1.a[i] += MAXN + 1 - t2.a[i];

}

else

t1.a[i] -= t2.a[i];

}

t1.len = big;

while(t1.a[len - 1] == 0 && t1.len > 1)

{

t1.len--;

big--;

}

if(flag)

t1.a[big-1]=0-t1.a[big-1];

return t1;

}

BigNum BigNum::operator*(const BigNum & T) const //两个大数之间的相乘运算

{

BigNum ret;

int i,j,up;

int temp,temp1;

for(i = 0 ; i < len ; i++)

{

up = 0;

for(j = 0 ; j < T.len ; j++)

{

temp = a[i] * T.a[j] + ret.a[i + j] + up;

if(temp > MAXN)

{

temp1 = temp - temp / (MAXN + 1) * (MAXN + 1);

up = temp / (MAXN + 1);

ret.a[i + j] = temp1;

}

else

{

up = 0;

ret.a[i + j] = temp;

}

}

if(up != 0)

ret.a[i + j] = up;

}

ret.len = i + j;

while(ret.a[ret.len - 1] == 0 && ret.len > 1)

ret.len--;

return ret;

}

BigNum BigNum::operator/(const int & b) const //大数对一个整数进行相除运算

{

BigNum ret;

int i,down = 0;

for(i = len - 1 ; i >= 0 ; i--)

{

ret.a[i] = (a[i] + down * (MAXN + 1)) / b;

down = a[i] + down * (MAXN + 1) - ret.a[i] * b;

}

ret.len = len;

while(ret.a[ret.len - 1] == 0 && ret.len > 1)

ret.len--;

return ret;

}

int BigNum::operator %(const int & b) const //大数对一个int类型的变量进行取模运算

{

int i,d=0;

for (i = len-1; i>=0; i--)

{

d = ((d * (MAXN+1))% b + a[i])% b;

}

return d;

}

BigNum BigNum::operator^(const int & n) const //大数的n次方运算

{

BigNum t,ret(1);

int i;

if(n exit(-1);
if(n==0)
return 1;
if(n==1)
return *this;
int m=n;
while(m>1)

{

t=*this;

for( i=1;i< {
t=t*t;
}
m-=i;
ret=ret*t;
if(m==1)
ret=ret*(*this);
}
return ret;
}
bool BigNum::operator>(const BigNum & T) const //大数和另一个大数的大小比较

{

int ln;

if(len > T.len)

return true;

else if(len == T.len)

{

ln = len - 1;

while(a[ln] == T.a[ln] && ln >= 0)

ln--;

if(ln >= 0 && a[ln] > T.a[ln])

return true;

else

return false;

}

else

return false;

}

bool BigNum::operator >(const int & t) const //大数和一个int类型的变量的大小比较

{

BigNum b(t);

return *this>b;

}

void BigNum::print() //输出大数

{

int i;

cout << a[len - 1];

for(i = len - 2 ; i >= 0 ; i--)

{

cout.width(DLEN);

cout.fill('0');

cout << a[i];

}

cout << endl;

}

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!
其他相关推荐
大整数的四则运算(C语言实现)(1)——大整数的输入处理
要想对大整数进行精确的四则运算,首先要解决大整数的输入问题,大整数的输入不能基本的变量类型去接收,而应当使用字符串,该程序使用顺序表实现了大整数的输入处理,存储及输出操作。同时对输入数据前导有零的情况进行处理。
大整数运算
大整数运算大整数运算大整数运算大整数运算大整数运算大整数运算大整数运算大整数运算
c语言大整数运算
由于编程语言提供的基本数值数据类型表示的数值范围有限,不能满足较大规模的高精度数值计算,因此需要利用其他方法实现高精度数值的计算,于是产生了大数运算。大数运算主要有加、减、乘三种方法,该资料主要是利用C语言来解决大整数计算的问题
数据结构大整数运算
要求完成一个支持长度为位以下的十进制的大整数运算系统,能够完成大整数的加法、减法、乘法3种运算功能。 (1)由于大整数的位数较多从键盘输入较麻烦,且容易出错,因此大整数运算系统应具备从文本文件中读入大整数的功能; (2)大整数的四则运算的结果也是大整数,若在屏幕上直接输出不便于用户查看,因此大整数运算系统应具备显示结果的前位,显示结果的后位功能; (3)能够对两个大整数执行加、减、乘3种运算
大整数加法计算思路与算法实现
大整数加法
数据结构 第二章 顺序表应用举例——大整数求和
一、问题描述 C/C++语言中的int类型能表示的整数范围是-2^31~2^31-1,unsigned int类型能表示的整数范围是0~2^32-1,即0~4 294 967 295,所以,int和unsigned int类型都不能存储超过10位的整数。有些问题需要处理的整数远远不止10位,这种大整数用C/C++语言的基本数据类型无法直接表示。请编写算法完成两个大整数的加、减、乘和除等基本代数运
使用数组实现大整数加法
#include #include #include #include #include #include using namespace std; char* add(const char *arr,const char *brr) { //求两个加数的较大值即串较长的 int lena=strlen(arr); int lenb=strlen(brr); int
大整数加减乘除及取模运算 C++实现
最近事情实在是太多了,一直没有时间写博客,昨天刚刚忙完硕士开题,虽然还是有很多的事情要做, 但实在是不想弄了。想起一个月之前就已经写完的一个大整数加减乘除法的程序,今天把它贴出来和大家分享, 目前我只是做了简单的测试,可能程序中还存在不好的bug,也希望大家能一块帮着指出其中的错误!! 希望和大家一块学习共勉 ..... 首先是实现大整数的头文件:BitInt.h #ifndef DO
大数运算(8)——大数幂运算
幂的实现是最为简单的了,因为有了前面的算法做铺垫,就是调用乘法函数,来循环去自乘,幂指数相应减1,直到幂指数变为0时结束。 下面是C语言代码实现:
C语言-大整数四则运算
int的存储空间有限,利用”串”的结构,分享一则“大整数”简单四则运算。