2 xyhqqlove xyhqqlove 于 2016.01.24 23:27 提问

一个C语言计算和的问题,求帮助,求指导

#include

int sum(int n)
{
if (n==1) return n;
sum(n-1);
}
void main()
{
int n;
scanf("%d",&n);
printf("%d",sum(n));
}

3个回答

qq_27183003
qq_27183003   Ds   Rxr 2016.01.24 23:33
已采纳
 #include <stdio.h>
int sum(int n)
{
  int num=0;
  if (n==1) return n;
  num=n+sum(n-1);
  return num;
}
void main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  printf("%d",sum(n));
}
qq_27183003
qq_27183003   Ds   Rxr 2016.01.24 23:35

化简:

 #include <stdio.h>
int sum(int n)
{
  if (n==1) return n;
  else return n+sum(n-1);
}
void main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  printf("%d",sum(n));
}
John_ToStr
John_ToStr   Rxr 2016.01.25 18:04

你对递归的理解还不到位....

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!