xyhqqlove
xyhqqlove
采纳率84.2%
2016-01-24 15:27 阅读 1.2k
已采纳

一个C语言计算和的问题,求帮助,求指导

#include

int sum(int n)
{
if (n==1) return n;
sum(n-1);
}
void main()
{
int n;
scanf("%d",&n);
printf("%d",sum(n));
}

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

3条回答 默认 最新

 • 已采纳
  qq_27183003 ysuwood 2016-01-24 15:33
   #include <stdio.h>
  int sum(int n)
  {
    int num=0;
    if (n==1) return n;
    num=n+sum(n-1);
    return num;
  }
  void main()
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d",sum(n));
  }
  
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • qq_27183003 ysuwood 2016-01-24 15:35

  化简:

   #include <stdio.h>
  int sum(int n)
  {
    if (n==1) return n;
    else return n+sum(n-1);
  }
  void main()
  {
    int n;
    scanf("%d",&n);
    printf("%d",sum(n));
  }
  
  点赞 2 评论 复制链接分享
 • John_ToStr John_ToDebug 2016-01-25 10:04

  你对递归的理解还不到位....

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐