2 bogexueqianduan bogexueqianduan 于 2016.01.26 01:48 提问

这是什么选择器:var txt2=$("<p></p>").text("Text.");???

源码:

 <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="http://libs.baidu.com/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
function appendText()
{
var txt1="<p>Text.</p>";       // Create text with HTML
var txt2=$("<p></p>").text("Text."); // Create text with jQuery
var txt3=document.createElement("p");
txt3.innerHTML="Text.";        // Create text with DOM
$("body").append(txt1,txt2,txt3);    // Append new elements
}
</script>
</head>
<body>

<p>This is a paragraph.</p>
<button onclick="appendText()">Append text</button>

</body>
</html>

这其中的

 $("<p></p>").text("Text."); 中 $("<p></p>") 

这是什么意思?

3个回答

caozhy
caozhy   Ds   Rxr 2016.01.26 04:04
已采纳
 $("<p></p>")

这是jquery中通过html代码片段产生一个元素的方法。

caozhy
caozhy 回复伯格学前端: 是啊
2 年多之前 回复
bogexueqianduan
bogexueqianduan 回复caozhy: 意思是说 $("这里面不仅可以作为选择器,还可以作为创建元素吗?")
2 年多之前 回复
caozhy
caozhy 回复伯格学前端: 都可以的。
2 年多之前 回复
bogexueqianduan
bogexueqianduan 但是$() 的括号里面不是应该写选择器吗?为什么这个可以解释成创建p元素
2 年多之前 回复
yishuixs
yishuixs   2016.01.26 02:26

这不是选择器,而是在内存中创建一个标签

Royal_lr
Royal_lr   Ds   Rxr 2016.01.26 13:36

就是创建一个p标签,,,

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!