qq_32269099
leeYu_sky
采纳率0%
2016-01-27 05:40 阅读 1.8k

mac下eclipse与mysql建立不了连接

在终端下能访问到数据库。但是使用jdbc访问不到。
javax.servlet.ServletException: com.mysql.jdbc.exceptions.jdbc4.CommunicationsException: Communications link failure

The last packet sent successfully to the server was 0 milliseconds ago. The driver has not received any packets from the server.
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.doHandlePageException(PageContextImpl.java:909)
org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:838)
org.apache.jsp.index_jsp._jspService(index_jsp.java:174)
org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:438)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:396)
org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:340)
javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729)
org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)

 • 点赞
 • 写回答
 • 关注问题
 • 收藏
 • 复制链接分享

2条回答 默认 最新

 • yizhi_biu yizhi_biu 2016-01-27 07:31

  配置文件看一下,应该是配置有问题

  点赞 评论 复制链接分享
 • Royal_lr Royal_lr 2016-01-28 03:33

  可能是安装的mysql 的问题,,

  点赞 评论 复制链接分享

相关推荐