2 qq 15290009 qq_15290009 于 2016.01.27 14:45 提问

不同文本框改变都能获取到值

图片说明

怎么让 图片上画三个红框的 改变了也可以用我的js里面的那个方法去计算

下面那个利息总额 出现了NaN 是我在 html 里写了 onChange="gross_interest(this)"
但是他不对

下面的我圈住那个是 怎么用这段代码 获取那个var o 里的name属性 $('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].getAttribute('name')); 这个获取不到 这个获取到 只是var o里的id值$('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].text);

html 页面在[http://ask.csdn.net/questions/234615]( "")

//计算提取日期  
function calcTime(){
         $('#EntTime31').val(''); 
        var d = new Date($('#EntTime32').val());
        var val = $("#sel2").find("option:selected").attr("name");

        var type = val.substring(0, 1);
        var num = parseInt(val.substring(1,val.length));
        if(type=="y"){
          d.setFullYear(d.getFullYear()+num);
        }else if(type=="m"){
          d.setMonth(d.getMonth()+num);
        }else{
          d.setDate(d.getDate()+num);
        }
        var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate() ;  
         $('#EntTime31').val(s1); 

}


//下拉联动和文本框值
$(document).ready(function(){
 //初始化存入日期
  var d = new Date();
   var s2 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate() ;  
   $('#EntTime32').val(s2);

var o=[{'id':'1','val':'人民币','name':'元'},{'id':'2','val':'美元','name':'美元'},{'id':'3','val':'英镑','name':'英镑'},{'id':'4','val':'欧元','name':'欧元'},{'id':'5','val':'日元','name':'日元'},{'id':'6','val':'港币','name':'港币'},{'id':'7','val':'加拿大元','name':'加拿大元'},{'id':'8','val':'瑞士法郎','name':'瑞士法郎'},{'id':'10','val':'新加坡元','name':'新加坡元'}];

var o1=[ {'id':'1',val:[ {'name':'d1','id':'1','val':'一天通知'},{'name':'d7','id':'2','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'3','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'4','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'5','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'6','val':'一年'},{'name':'y2','id':'7','val':'两年'},{'name':'y3','id':'63','val':'三年'},{'name':'y5','id':'8','val':'五年'}]},
     {'id':'2',val:[ {'name':'d7','id':'9','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'10','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'11','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'12','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'13','val':'一年'},{'name':'y2','id':'14','val':'两年'}]},
     {'id':'3',val:[ {'name':'d7','id':'15','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'16','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'17','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'18','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'19','val':'一年'},{'name':'y2','id':'20','val':'两年'}]},
     {'id':'4',val:[ {'name':'d7','id':'21','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'22','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'23','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'24','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'25','val':'一年'},{'name':'y2','id':'26','val':'两年'}]},
     {'id':'5',val:[ {'name':'d7','id':'27','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'28','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'29','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'30','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'31','val':'一年'},{'name':'y2','id':'32','val':'两年'}]},
     {'id':'6',val:[ {'name':'d7','id':'33','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'34','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'35','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'36','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'37','val':'一年'},{'name':'y2','id':'38','val':'两年'}]},
     {'id':'7',val:[ {'name':'d7','id':'39','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'40','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'41','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'42','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'43','val':'一年'},{'name':'y2','id':'44','val':'两年'}]},
     {'id':'8',val:[ {'name':'d7','id':'45','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'46','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'47','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'48','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'49','val':'一年'},{'name':'y2','id':'50','val':'两年'}]},
     {'id':'9',val:[ {'name':'d7','id':'51','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'52','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'53','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'54','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'55','val':'一年'},{'name':'y2','id':'56','val':'两年'}]},
     {'id':'10',val:[ {'name':'d7','id':'57','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'58','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'59','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'60','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'61','val':'一年'},{'name':'y2','id':'62','val':'两年'}]}
     ];
 var tmp='';
 for(var i=0;i<o.length;i++){
  tmp+= "<option value='"+o[i].id +"'>"+o[i].val+"</option>"
 }
 $("#sel1").append(tmp);

tmp='';
$("#sel1").change(function(){
  $('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].text);
 $('#EntTime31').val(''); 
$('#nl3').val('');
 $("#sel2").empty();
  tmp='<option>请选择</option> ';


 for(var i=0;i<o1.length;i++){
  if(o1[i].id==$("#sel1").val()){

   for(var j=0;j<o1[i].val.length;j++){
      tmp+= "<option name='"+o1[i].val[j].name +"' value='"+o1[i].val[j].id +"'>"+o1[i].val[j].val+"</option>"
     }

  }
 }
 $("#sel2").append(tmp);


});});
// 计算 利息 本息合计 利息税
  function gross_interest(input1,nl4,nl3,day){
    var lj = 0;
    var lj1 = 0;
    var lj2 = 0;
    if(nl4 > 0){
      lj = input1*(day/360)*(nl4/100)*(nl3/100); 
    }else{
      lj = input1*(day/360)*(nl3/100);
    }
    lj1 = input1+lj;
    lj2 = (input1+lj)*0;
    $("#lj").val(lj.toFixed(2)),$("#lj1").val(lj1.toFixed(2)),$("#lj2").val(lj2.toFixed(2));  }
   $("#sel2").change(function(){

   calcTime();
   //人民币利息
  if($("#sel2").val()=='1'){
    $('#nl3').val('0.55');
  }else if($("#sel2").val()=='2'){
    $('#nl3').val('1.1');
  }else if($("#sel2").val()=='3'){
    $('#nl3').val('1.1');
  }else if($("#sel2").val()=='4'){
    $('#nl3').val('1.35');
  }else if($("#sel2").val()=='5'){
    $('#nl3').val('1.55');
  }else if($("#sel2").val()=='6'){
    $('#nl3').val('1.75');
  }else if($("#sel2").val()=='7'){
    $('#nl3').val('2.25');
  }else if($("#sel2").val()=='63'){
    $('#nl3').val('2.75');
  }else if($("#sel2").val()=='8'){
    $('#nl3').val('2.75');
    //美元利息
  }else if($("#sel2").val()=='9'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='10'){
    $('#nl3').val('0.2000');
  }else if($("#sel2").val()=='11'){
    $('#nl3').val('0.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='12'){
    $('#nl3').val('0.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='13'){
    $('#nl3').val('0.8000');
  }else if($("#sel2").val()=='14'){
    $('#nl3').val('0.8000');
    //英镑利息
  }else if($("#sel2").val()=='15'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='16'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='17'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='18'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='19'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='20'){
    $('#nl3').val('0.1000');
    //欧元利息
  }else if($("#sel2").val()=='21'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='22'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='23'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='24'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='25'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='26'){
    $('#nl3').val('0.0100');
    //日元利息
  }else if($("#sel2").val()=='27'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='28'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='29'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='30'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='31'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='32'){
    $('#nl3').val('0.0100');
    //港币利息
  }else if($("#sel2").val()=='33'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='34'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='35'){
    $('#nl3').val('0.2500');
  }else if($("#sel2").val()=='36'){
    $('#nl3').val('0.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='37'){
    $('#nl3').val('0.7000');
  }else if($("#sel2").val()=='38'){
    $('#nl3').val('0.7500');
    //加拿大元利息
  }else if($("#sel2").val()=='39'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='40'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='41'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='42'){
    $('#nl3').val('0.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='43'){
    $('#nl3').val('0.4000');
  }else if($("#sel2").val()=='44'){
    $('#nl3').val('0.4000');
    //瑞士法郎利息
  }else if($("#sel2").val()=='45'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='46'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='47'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='48'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='49'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='50'){
    $('#nl3').val('0.0001');
    //澳大利亚元利息
  }else if($("#sel2").val()=='51'){
    $('#nl3').val('0.2500');
  }else if($("#sel2").val()=='52'){
    $('#nl3').val('1.2000');
  }else if($("#sel2").val()=='53'){
    $('#nl3').val('1.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='54'){
    $('#nl3').val('1.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='55'){
    $('#nl3').val('1.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='56'){
    $('#nl3').val('1.5000');
    //新加坡元利息
  }else if($("#sel2").val()=='57'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='58'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='59'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='60'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='61'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='62'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else{
  $('#nl3').val('');
  }
  var day = 0;
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='d1'){
    day=1;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='d7'){
    day=7;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m1'){
    day=30;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m3'){
    day=90;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m6'){
    day=180;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y1'){
    day=360;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y2'){
    day=360*2;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y3'){
    day=360*3;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y5'){
    day=360*5;
  }

    if($("#input1").val()==""){
      var input1=0;
      alert("请输入金额,否则无法计算!");
    }else{
      var input1 = parseFloat($("#input1").val());
    }
  var nl3 = parseFloat($("#nl3").val());
  var nl4 = parseFloat($("#nl4").val());

  gross_interest(input1,nl4,nl3,day);

});


6个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.01.27 15:40
已采纳

重新发给你吧。。


  function getDays() {//////////获取天数
    var val = $("#sel2").find("option:selected").attr("name") || 'd0';//没选存期给d0默认值防止报错
    var c1 = val.charAt(0), c2 = parseInt(val.charAt(1));
    switch (c1) {
      case 'd': return c2;
      case 'm': return 30 * c2;
      case 'y': 365 * c2;
    }
    return 0;
  }
  // 计算 利息 本息合计 利息税
  function gross_interest(input1, nl4, nl3, day) {
    ///////////////////防止传入的不是数字,转换过一次
    input1 = parseFloat(input1) || 0;
    nl4 = parseFloat(nl4) || 0;
    nl3 = parseFloat(nl3) || 0;
    day = parseFloat(day) || 0;
    //////////////////////////////////////


    var lj = 0;
    if (nl4 > 0) {
      lj = input1 * (day / 360) * (nl4 / 100) * (nl3 / 100);
    } else {
      lj = input1 * (day / 360) * (nl3 / 100);
    }

    $("#lj").val(lj.toFixed(2));

    //alert("你选择的是  "+$("#sel2").find("option:selected").text()+'--->'+day+"天");
    var lj1 = 0;
    lj1 = input1 + lj;
    $("#lj1").val(lj1.toFixed(2));

    var lj2 = 0;
    lj2 = (input1 + lj) * 0;
    $("#lj2").val(lj2.toFixed(2));  }
  //计算提取日期  
  function calcTime() {
    $('#EntTime31').val('');
    var d = new Date($('#EntTime32').val().replace(/-/g, '/'));//////////日期参数要用/隔开,要不就是new Date(年,月,日,时,分,秒)这种格式
    var num = getDays();////////////
    d.setDate(d.getDate() + num);
    var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
    $('#EntTime31').val(s1);
  }


  //下拉联动和文本框值
  $(document).ready(function () {
    $("#sel2").change(function () {
      var d = $("#sel2").find("option:selected").attr("name");
      $("#dw").text(d);
    });
    //初始化存入日期
    var d = new Date();
    var s2 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
    $('#EntTime32').val(s2);

    var o = [{ 'id': '1', 'val': '人民币', 'name': '元' }, { 'id': '2', 'val': '美元', 'name': '美元' }, { 'id': '3', 'val': '英镑', 'name': '英镑' }, { 'id': '4', 'val': '欧元', 'name': '欧元' }, { 'id': '5', 'val': '日元', 'name': '日元' }, { 'id': '6', 'val': '港币', 'name': '港币' }, { 'id': '7', 'val': '加拿大元', 'name': '加拿大元' }, { 'id': '8', 'val': '瑞士法郎', 'name': '瑞士法郎' }, { 'id': '10', 'val': '新加坡元', 'name': '新加坡元' }];

    var o1 = [{ 'id': '1', val: [{ 'name': 'd1', 'id': '1', 'val': '一天通知' }, { 'name': 'd7', 'id': '2', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '3', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '4', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '5', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '6', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '7', 'val': '两年' }, { 'name': 'y3', 'id': '63', 'val': '三年' }, { 'name': 'y5', 'id': '8', 'val': '五年' }] },
         { 'id': '2', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '9', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '10', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '11', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '12', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '13', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '14', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '3', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '15', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '16', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '17', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '18', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '19', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '20', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '4', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '21', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '22', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '23', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '24', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '25', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '26', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '5', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '27', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '28', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '29', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '30', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '31', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '32', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '6', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '33', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '34', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '35', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '36', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '37', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '38', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '7', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '39', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '40', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '41', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '42', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '43', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '44', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '8', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '45', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '46', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '47', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '48', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '49', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '50', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '9', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '51', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '52', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '53', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '54', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '55', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '56', 'val': '两年' }] },
         { 'id': '10', val: [{ 'name': 'd7', 'id': '57', 'val': '七天通知' }, { 'name': 'm1', 'id': '58', 'val': '一个月' }, { 'name': 'm3', 'id': '59', 'val': '三个月' }, { 'name': 'm6', 'id': '60', 'val': '六个月' }, { 'name': 'y1', 'id': '61', 'val': '一年' }, { 'name': 'y2', 'id': '62', 'val': '两年' }] }
    ];
    var tmp = '';
    for (var i = 0; i < o.length; i++) {
      //增加name属性,这里少了
      tmp += "<option value='" + o[i].id + "' name='" + o[i].name + "'>" + o[i].val + "</option>"
    }
    $("#sel1").append(tmp);

    tmp = '';
    $("#sel1").change(function () {
      $('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].getAttribute('name'));//////////

      $('#EntTime31').val('');
      $('#nl3').val('');
      $("#sel2").empty();
      tmp = '<option>请选择</option> ';


      for (var i = 0; i < o1.length; i++) {
        if (o1[i].id == $("#sel1").val()) {

          for (var j = 0; j < o1[i].val.length; j++) {
            tmp += "<option name='" + o1[i].val[j].name + "' value='" + o1[i].val[j].id + "'>" + o1[i].val[j].val + "</option>"
          }

        }
      }
      $("#sel2").append(tmp);


    });

    //改变
    $("#sel2").change(function () {
      changeResult();
    });
    $("#nl4").change(function () {
      changeResult();
    });
      var nl3 = $("#nl3").val();

    $("#nl3").change(function () {
      var nl4 = $("#nl4").val();
      var input1 = $("#input1").val();
      gross_interest(input1, nl4, $("#nl3").val(), getDays());////////////重新计算


    });

    $("#input1").change(function () {

      changeResult();
    });


  });

  function changeResult() {

    calcTime();
    //人民币利息
    if ($("#sel2").val() == '1') {
      $('#nl3').val('0.55');
    } else if ($("#sel2").val() == '2') {
      $('#nl3').val('1.1');
    } else if ($("#sel2").val() == '3') {
      $('#nl3').val('1.1');
    } else if ($("#sel2").val() == '4') {
      $('#nl3').val('1.35');
    } else if ($("#sel2").val() == '5') {
      $('#nl3').val('1.55');
    } else if ($("#sel2").val() == '6') {
      $('#nl3').val('1.75');
    } else if ($("#sel2").val() == '7') {
      $('#nl3').val('2.25');
    } else if ($("#sel2").val() == '63') {
      $('#nl3').val('2.75');
    } else if ($("#sel2").val() == '8') {
      $('#nl3').val('2.75');
      //美元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '9') {
      $('#nl3').val('0.0500');
    } else if ($("#sel2").val() == '10') {
      $('#nl3').val('0.2000');
    } else if ($("#sel2").val() == '11') {
      $('#nl3').val('0.3000');
    } else if ($("#sel2").val() == '12') {
      $('#nl3').val('0.5000');
    } else if ($("#sel2").val() == '13') {
      $('#nl3').val('0.8000');
    } else if ($("#sel2").val() == '14') {
      $('#nl3').val('0.8000');
      //英镑利息
    } else if ($("#sel2").val() == '15') {
      $('#nl3').val('0.0500');
    } else if ($("#sel2").val() == '16') {
      $('#nl3').val('0.1000');
    } else if ($("#sel2").val() == '17') {
      $('#nl3').val('0.1000');
    } else if ($("#sel2").val() == '18') {
      $('#nl3').val('0.1000');
    } else if ($("#sel2").val() == '19') {
      $('#nl3').val('0.1000');
    } else if ($("#sel2").val() == '20') {
      $('#nl3').val('0.1000');
      //欧元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '21') {
      $('#nl3').val('0.0005');
    } else if ($("#sel2").val() == '22') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '23') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '24') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '25') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '26') {
      $('#nl3').val('0.0100');
      //日元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '27') {
      $('#nl3').val('0.0005');
    } else if ($("#sel2").val() == '28') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '29') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '30') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '31') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '32') {
      $('#nl3').val('0.0100');
      //港币利息
    } else if ($("#sel2").val() == '33') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '34') {
      $('#nl3').val('0.1000');
    } else if ($("#sel2").val() == '35') {
      $('#nl3').val('0.2500');
    } else if ($("#sel2").val() == '36') {
      $('#nl3').val('0.5000');
    } else if ($("#sel2").val() == '37') {
      $('#nl3').val('0.7000');
    } else if ($("#sel2").val() == '38') {
      $('#nl3').val('0.7500');
      //加拿大元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '39') {
      $('#nl3').val('0.0500');
    } else if ($("#sel2").val() == '40') {
      $('#nl3').val('0.0500');
    } else if ($("#sel2").val() == '41') {
      $('#nl3').val('0.0500');
    } else if ($("#sel2").val() == '42') {
      $('#nl3').val('0.3000');
    } else if ($("#sel2").val() == '43') {
      $('#nl3').val('0.4000');
    } else if ($("#sel2").val() == '44') {
      $('#nl3').val('0.4000');
      //瑞士法郎利息
    } else if ($("#sel2").val() == '45') {
      $('#nl3').val('0.0001');
    } else if ($("#sel2").val() == '46') {
      $('#nl3').val('0.0001');
    } else if ($("#sel2").val() == '47') {
      $('#nl3').val('0.0001');
    } else if ($("#sel2").val() == '48') {
      $('#nl3').val('0.0001');
    } else if ($("#sel2").val() == '49') {
      $('#nl3').val('0.0001');
    } else if ($("#sel2").val() == '50') {
      $('#nl3').val('0.0001');
      //澳大利亚元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '51') {
      $('#nl3').val('0.2500');
    } else if ($("#sel2").val() == '52') {
      $('#nl3').val('1.2000');
    } else if ($("#sel2").val() == '53') {
      $('#nl3').val('1.3000');
    } else if ($("#sel2").val() == '54') {
      $('#nl3').val('1.3000');
    } else if ($("#sel2").val() == '55') {
      $('#nl3').val('1.5000');
    } else if ($("#sel2").val() == '56') {
      $('#nl3').val('1.5000');
      //新加坡元利息
    } else if ($("#sel2").val() == '57') {
      $('#nl3').val('0.0005');
    } else if ($("#sel2").val() == '58') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '59') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '60') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '61') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else if ($("#sel2").val() == '62') {
      $('#nl3').val('0.0100');
    } else {
      $('#nl3').val('');
    }
    //你上面一串利率最好放如o1里面,然后删除option时用一个lv自定义属性存储起来,然通过选中的option获取自定义属性lv值。。一大串。。。。


    var day = getDays();

    if ($("#input1").val() == "") {
      var input1 = 0;
      alert("请输入金额,否则无法计算!");
    } else {
      var input1 = parseFloat($("#input1").val());
    }
    var nl3 = parseFloat($("#nl3").val());
    var nl4 = parseFloat($("#nl4").val());

    gross_interest(input1, nl4, nl3, day);

  }
showbo
showbo 回复热呛: function getDays() { var val = $("#sel2").find("option:selected").attr("name") || 'd0'; var c1 = val.charAt(0), c2 = parseInt(val.charAt(1)); switch (c1) { case 'd': return c2; case 'm': return 30 * c2; case 'y': return 365 * c2; } return 0; }
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 我的错。。为年的时候忘记return了。。。case 'y': return 365 * c2;
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复无聊码农: 大神 ???
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复无聊码农: 看楼下 就是人民币的五年
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 额 那你试试人民币 存期是五年 你就知道了
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 可以啊。。你的英镑,欧元,日元这种大于1个月以上都是0.0100的,你代码里面就这样的,所以看起来像不动一样了
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 大神啊 你还在吗
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 超过一年或者等于一年就计算不了了
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 额 一年 俩年 咋计算不了
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 额 你自己跑了 吗 那存期跟年利率联动不起来了
2 年多之前 回复
rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.27 14:53

var lj = 0;
var lj1 = 0;
var lj2 = 0;
if(nl4 > 0){
lj = input1*(day/360)*(nl4/100)*(nl3/100);

}else{
lj = input1*(day/360)*(nl3/100);
}
lj1 = input1+lj;
lj2 = (input1+lj)*0;
$("#lj").val(lj.toFixed(2)),$("#lj1").val(lj1.toFixed(2)),$("#lj2").val(lj2.toFixed(2));

你这里进行计算的生活出问题了。你把这几个变量打印出来就知道哪里出问题了。

qq_15290009
qq_15290009 额 我已经蒙了 都 到底咋改 你就告诉我吧
2 年多之前 回复
showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.01.27 15:04

1


  //计算提取日期  
  function calcTime() {
    $('#EntTime31').val('');
    var d = new Date($('#EntTime32').val().replace(/-/g, '/'));//////////日期参数要用/隔开,要不就是new Date(年,月,日,时,分,秒)这种格式
    var val = $("#sel2").find("option:selected").attr("name");

    var type = val.substring(0, 1);
    var num = parseInt(val.substring(1, val.length));
    if (type == "y") {
      d.setFullYear(d.getFullYear() + num);
    } else if (type == "m") {
      d.setMonth(d.getMonth() + num);
    } else {
      d.setDate(d.getDate() + num);
    }
    var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth() + 1) + "-" + d.getDate();
    $('#EntTime31').val(s1);

  }

2,


    var tmp = '';
    for (var i = 0; i < o.length; i++) {
      //增加name属性,这里少了
      tmp += "<option value='" + o[i].id + "' name='" + o[i].name + "'>" + o[i].val + "</option>"
    }
    $("#sel1").append(tmp);

    tmp = '';

3


    $("#sel1").change(function () {
      $('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].getAttribute('name'));//////////
            //...原来的代码
qq_15290009
qq_15290009 还在吗 在不在啊 唉
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复无聊码农: 嗯呐 一定要一次解决 嘿嘿
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复无聊码农: 手动修改利率输入框有问题,等下
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 替换你发出来的这些代码,我就是改你这里发出来的代码的。建议你将利率一起放入var o1 这个数组里面,changeResult就不需要对比这么多了
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 我的意思是 按照这个代码去改 看看这么样 去改都可以计算
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复无聊码农: 是的 我替换掉了 我说的是那三个框随变改变一下 就还能计算 你说的替换 替换那个页面的js吗
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 就用我发这些替换你原来的代码计算就没有问题了啊。gross_interest的参数都是对的
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 那计算的问题呢
2 年多之前 回复
rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.27 15:27

图片说明

rui888
rui888 回复热呛: 楼上大神给你写了。上面几个联动没加。你参考他的。
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 额 计算啊 那三个框 改变就计算不了
2 年多之前 回复
rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.27 15:28
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head> 
 <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
 <title>存款利息计算
</title> 
 <script src="http://www.w3school.com.cn/jquery/jquery-1.11.1.min.js"></script> 
<script>
//计算提取日期  
function calcTime(){
         $('#EntTime31').val(''); 
        var d = new Date($('#EntTime32').val());
        var val = $("#sel2").find("option:selected").attr("name");

        var type = val.substring(0, 1);
        var num = parseInt(val.substring(1,val.length));
        if(type=="y"){
          d.setFullYear(d.getFullYear()+num);
        }else if(type=="m"){
          d.setMonth(d.getMonth()+num);
        }else{
          d.setDate(d.getDate()+num);
        }
        var s1 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate() ;  
         $('#EntTime31').val(s1); 

}


//下拉联动和文本框值
$(document).ready(function(){
 //初始化存入日期
  var d = new Date();
   var s2 = d.getFullYear() + "-" + (d.getMonth()+1) + "-" + d.getDate() ;  
   $('#EntTime32').val(s2);

var o=[{'id':'1','val':'人民币','name':'元'},{'id':'2','val':'美元','name':'美元'},{'id':'3','val':'英镑','name':'英镑'},{'id':'4','val':'欧元','name':'欧元'},{'id':'5','val':'日元','name':'日元'},{'id':'6','val':'港币','name':'港币'},{'id':'7','val':'加拿大元','name':'加拿大元'},{'id':'8','val':'瑞士法郎','name':'瑞士法郎'},{'id':'10','val':'新加坡元','name':'新加坡元'}];

var o1=[ {'id':'1',val:[ {'name':'d1','id':'1','val':'一天通知'},{'name':'d7','id':'2','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'3','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'4','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'5','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'6','val':'一年'},{'name':'y2','id':'7','val':'两年'},{'name':'y3','id':'63','val':'三年'},{'name':'y5','id':'8','val':'五年'}]},
     {'id':'2',val:[ {'name':'d7','id':'9','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'10','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'11','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'12','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'13','val':'一年'},{'name':'y2','id':'14','val':'两年'}]},
     {'id':'3',val:[ {'name':'d7','id':'15','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'16','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'17','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'18','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'19','val':'一年'},{'name':'y2','id':'20','val':'两年'}]},
     {'id':'4',val:[ {'name':'d7','id':'21','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'22','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'23','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'24','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'25','val':'一年'},{'name':'y2','id':'26','val':'两年'}]},
     {'id':'5',val:[ {'name':'d7','id':'27','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'28','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'29','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'30','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'31','val':'一年'},{'name':'y2','id':'32','val':'两年'}]},
     {'id':'6',val:[ {'name':'d7','id':'33','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'34','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'35','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'36','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'37','val':'一年'},{'name':'y2','id':'38','val':'两年'}]},
     {'id':'7',val:[ {'name':'d7','id':'39','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'40','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'41','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'42','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'43','val':'一年'},{'name':'y2','id':'44','val':'两年'}]},
     {'id':'8',val:[ {'name':'d7','id':'45','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'46','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'47','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'48','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'49','val':'一年'},{'name':'y2','id':'50','val':'两年'}]},
     {'id':'9',val:[ {'name':'d7','id':'51','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'52','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'53','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'54','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'55','val':'一年'},{'name':'y2','id':'56','val':'两年'}]},
     {'id':'10',val:[ {'name':'d7','id':'57','val':'七天通知'},{'name':'m1','id':'58','val':'一个月'},{'name':'m3','id':'59','val':'三个月'},{'name':'m6','id':'60','val':'六个月'},{'name':'y1','id':'61','val':'一年'},{'name':'y2','id':'62','val':'两年'}]}
     ];
 var tmp='';
 for(var i=0;i<o.length;i++){
  tmp+= "<option value='"+o[i].id +"' name='"+o[i].name+"'>"+o[i].val+"</option>"
 }
 $("#sel1").append(tmp);

tmp='';
$("#sel1").change(function(){
  $('#dw,#dw1,#dw2').val(this.options[this.selectedIndex].getAttribute('name'));
 $('#EntTime31').val(''); 
$('#nl3').val('');
 $("#sel2").empty();
  tmp='<option>请选择</option> ';


 for(var i=0;i<o1.length;i++){
  if(o1[i].id==$("#sel1").val()){

   for(var j=0;j<o1[i].val.length;j++){
      tmp+= "<option name='"+o1[i].val[j].name +"' value='"+o1[i].val[j].id +"'>"+o1[i].val[j].val+"</option>"
     }

  }
 }
 $("#sel2").append(tmp);


 $("#sel2").change(function(){

   calcTime();
   //人民币利息
  if($("#sel2").val()=='1'){
    $('#nl3').val('0.55');
  }else if($("#sel2").val()=='2'){
    $('#nl3').val('1.1');
  }else if($("#sel2").val()=='3'){
    $('#nl3').val('1.1');
  }else if($("#sel2").val()=='4'){
    $('#nl3').val('1.35');
  }else if($("#sel2").val()=='5'){
    $('#nl3').val('1.55');
  }else if($("#sel2").val()=='6'){
    $('#nl3').val('1.75');
  }else if($("#sel2").val()=='7'){
    $('#nl3').val('2.25');
  }else if($("#sel2").val()=='63'){
    $('#nl3').val('2.75');
  }else if($("#sel2").val()=='8'){
    $('#nl3').val('2.75');
    //美元利息
  }else if($("#sel2").val()=='9'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='10'){
    $('#nl3').val('0.2000');
  }else if($("#sel2").val()=='11'){
    $('#nl3').val('0.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='12'){
    $('#nl3').val('0.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='13'){
    $('#nl3').val('0.8000');
  }else if($("#sel2").val()=='14'){
    $('#nl3').val('0.8000');
    //英镑利息
  }else if($("#sel2").val()=='15'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='16'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='17'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='18'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='19'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='20'){
    $('#nl3').val('0.1000');
    //欧元利息
  }else if($("#sel2").val()=='21'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='22'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='23'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='24'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='25'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='26'){
    $('#nl3').val('0.0100');
    //日元利息
  }else if($("#sel2").val()=='27'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='28'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='29'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='30'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='31'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='32'){
    $('#nl3').val('0.0100');
    //港币利息
  }else if($("#sel2").val()=='33'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='34'){
    $('#nl3').val('0.1000');
  }else if($("#sel2").val()=='35'){
    $('#nl3').val('0.2500');
  }else if($("#sel2").val()=='36'){
    $('#nl3').val('0.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='37'){
    $('#nl3').val('0.7000');
  }else if($("#sel2").val()=='38'){
    $('#nl3').val('0.7500');
    //加拿大元利息
  }else if($("#sel2").val()=='39'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='40'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='41'){
    $('#nl3').val('0.0500');
  }else if($("#sel2").val()=='42'){
    $('#nl3').val('0.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='43'){
    $('#nl3').val('0.4000');
  }else if($("#sel2").val()=='44'){
    $('#nl3').val('0.4000');
    //瑞士法郎利息
  }else if($("#sel2").val()=='45'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='46'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='47'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='48'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='49'){
    $('#nl3').val('0.0001');
  }else if($("#sel2").val()=='50'){
    $('#nl3').val('0.0001');
    //澳大利亚元利息
  }else if($("#sel2").val()=='51'){
    $('#nl3').val('0.2500');
  }else if($("#sel2").val()=='52'){
    $('#nl3').val('1.2000');
  }else if($("#sel2").val()=='53'){
    $('#nl3').val('1.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='54'){
    $('#nl3').val('1.3000');
  }else if($("#sel2").val()=='55'){
    $('#nl3').val('1.5000');
  }else if($("#sel2").val()=='56'){
    $('#nl3').val('1.5000');
    //新加坡元利息
  }else if($("#sel2").val()=='57'){
    $('#nl3').val('0.0005');
  }else if($("#sel2").val()=='58'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='59'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='60'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='61'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else if($("#sel2").val()=='62'){
    $('#nl3').val('0.0100');
  }else{
  $('#nl3').val('');
  }
  var day = 0;
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='d1'){
    day=1;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='d7'){
    day=7;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m1'){
    day=30;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m3'){
    day=90;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='m6'){
    day=180;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y1'){
    day=360;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y2'){
    day=360*2;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y3'){
    day=360*3;
  }
  if($("#sel2").find("option:selected").attr("name")=='y5'){
    day=360*5;
  }

    if($("#input1").val()==""){
      var input1=0;
      alert("请输入金额,否则无法计算!");
    }else{
      var input1 = parseFloat($("#input1").val());
    }
  var nl3 = parseFloat($("#nl3").val());
  var nl4 = parseFloat($("#nl4").val());

  gross_interest(input1,nl4,nl3,day);

});
});});
// 计算 利息 本息合计 利息税
  function gross_interest(input1,nl4,nl3,day){
    var lj = 0;
    var lj1 = 0;
    var lj2 = 0;
    if(nl4 > 0){
      lj = input1*(day/360)*(nl4/100)*(nl3/100); 
    }else{
      lj = input1*(day/360)*(nl3/100);
    }
    lj1 = input1+lj;
    lj2 = (input1+lj)*0;
    $("#lj").val(lj.toFixed(2)),$("#lj1").val(lj1.toFixed(2)),$("#lj2").val(lj2.toFixed(2));  }


</script>
 </head> 
 <body>
 <!-- SUDA_CODE_START --> 
 <center> 
  <div class="portlet ui-widget ui-widget-content ui-helper-clearfix ui-corner-all"> 
  <div class="portlet-header">
   存款利息计算
  </div> 
  <div class="portlet-content"> 
   <h5><span>*</span>为必填项 </h5> 
   <hr class="hi" /> 
   <div class="table1"> 
   <script>
                                                    function showHide(){
                                                      var t=document.getElementById("tex");

                                                      if(t.style.display==""||t.style.display=="block"){
                                                        t.style.display="none";}
                                                      else{
                                                        t.style.display="block";
                                                        }
                                                      }
                                                      function showHide1(){
                                                      var t=document.getElementById("tex1");

                                                      if(t.style.display==""||t.style.display=="block"){
                                                        t.style.display="none";}
                                                      else{
                                                        t.style.display="block";
                                                        }
                                                      }
                                                      function showHide2(){
                                                      var t=document.getElementById("tex2");

                                                      if(t.style.display==""||t.style.display=="block"){
                                                        t.style.display="none";}
                                                      else{
                                                        t.style.display="block";
                                                        }
                                                      }
                                                      function showHide3(){
                                                      var t=document.getElementById("tex3");

                                                      if(t.style.display==""||t.style.display=="block"){
                                                        t.style.display="none";}
                                                      else{
                                                        t.style.display="block";
                                                        }
                                                      }
                                                  </script> 
   <a onclick="showHide()">定义详情</a> 
   <div id="tex" style="display: none;">
    活期储蓄存款:是一种没有存取日期约束,随时可取、随时可存,也没有存取金额限制的储蓄,采用积数计息法,即按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息。
    <br /> 通知存款:是指不约定存期、支取时提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的储蓄,分为一天通知存款和七天通知存款。人民币通知存款最低起存、最低支取和最低留存金额均为50000元。通知存款利率高于活期存款利率,但未进行一天或七天预先通知提取的,按活期储蓄利率计息。
    <br /> 整存整取:是指约定存期,整笔存入,到期一次支取本息的一种定期储蓄,50元起存,多存不限。
    <br />存期分三个月、六个月、一年、二年、三年和五年。整存整取提前支取的,按活期储蓄利率计息。 
   </div> 
   <a onclick="showHide1()">公式详情</a> 
   <div id="tex1" style="display: none;">
    利息总额= 存入金额*存期*上浮
    <br /> 本息合计 = 存入金额*存期*(1+上浮) 
    <br /> 利息税 = 存入金额*存期*上浮*0 
   </div> 
   <a onmousemove="showHide3()">定义详情</a> 
   <div id="tex3" style="display: none;">
    活期储蓄存款:是一种没有存取日期约束,随时可取、随时可存,也没有存取金额限制的储蓄,采用积数计息法,即按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息。
    <br /> 通知存款:是指不约定存期、支取时提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的储蓄,分为一天通知存款和七天通知存款。人民币通知存款最低起存、最低支取和最低留存金额均为50000元。通知存款利率高于活期存款利率,但未进行一天或七天预先通知提取的,按活期储蓄利率计息。
    <br /> 整存整取:是指约定存期,整笔存入,到期一次支取本息的一种定期储蓄,50元起存,多存不限。
    <br />存期分三个月、六个月、一年、二年、三年和五年。整存整取提前支取的,按活期储蓄利率计息。 
   </div> 
   <form id="tj" class="tj" runat="server" name="form1"> 
    <div class="input"> 
    <table cellpadding="0" cellspacing="1"> 
     <tbody> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>存入金额 </td> 
      <td> <input type="text" id="input1" /> <span style="color:#CCC;">最低存入金额为1000元</span> </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>币种 </td> 
      <td> <select name="bz" id="sel1" style="margin-left:20px;"> <option>请选择币种</option> </select> </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>存期 </td> 
      <td> <select name="city" style="margin-left:20px;" id="sel2"> <option>请选择存期</option> </select> </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>年利率 </td> 
      <td> <input type="text" id="nl3" style="width:100px; margin-left:20px;" /><span>%</span> 上浮区间<input type="text" id="nl4" style="width:100px; margin-left:20px;" value="0" /><span>%</span> </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>存入日期 </td> 
      <td> <input type="text" class="date" id="EntTime32" name="EntTime32" onclick="return showCalendar('EntTime32', 'y-mm-dd');" value="" /><span>请点击</span> </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td><span id="sp1">*</span>提取日期 </td> 
      <td> <input type="text" class="date" id="EntTime31" name="EntTime31" onclick="return showCalendar('EntTime31', 'y-mm-dd');" /><span>请点击</span> </td> 
     </tr> 
     </tbody> 
    </table> 
    </div> 
    <div class="output"> 
    <h4>计算结果</h4> 
    <hr class="hi" /> 
    <table cellpadding="0" cellspacing="1"> 
     <tbody> 
     <tr> 
      <td>利息总额 </td> 
      <td><input id="lj" type="text" /><input id="dw" /></td>
      <td> </td>
     </tr> 
     <tr> 
      <td>本息合计 </td> 
      <td><input id="lj1" type="text" /><input id="dw1" /></td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td>利息税 </td> 
      <td><input id="lj2" type="text" /><input id="dw2" /></td> 
      <td><a onclick="showHide2()">明细详情</a></td> 
     </tr> 
     </tbody> 
    </table> 
    <div id="tex2" style="display:none;"> 
     <dl style="padding-right:18px;"> 
     <dt class="listeara"> 
      <div>
      月份
      </div> 
      <div>
      本息(元) 
      </div> 
      <div>
      利息(元)
      </div> 
      <div>
      利率(元) 
      </div> 
      <div>
      到日期(元) 
      </div> 
     </dt> 
     </dl>
     <dl class="list"> 
     <label class="lab"> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> <p>fdgrrgergeedd,dmdmsdmf;sdkf;lksd;fksd;lfkd;slkfl;sdkf;lsdkf;ldskf;lsdkf;lsdkfl</p> </label> 
     </dl>
     <table cellpadding="0" cellspacing="1"> 
     <tbody>  
     </tbody> 
     </table> 
    </div> 
    </div> 
   </form> 
   </div> 
  </div> 
  </div> 
 </center> 


 </body>
</html>

qq_15290009
qq_15290009   2016.01.27 16:16

图片说明

Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!