2 zzzcsd zzzcsd 于 2016.01.28 16:49 提问

正则表达式,如何match多层嵌套的括弧

有一个字符串,存在多对括号,他们可能是并列关系,也可能是嵌套关系,like this:

今年的雨水比较多(除了夏季(夏季天气炎热)),降雨量是往年的130%(特别是在江南地区)

现在要把最外层的第一对括号match出来,也就是要得到(除了夏季(夏季天气炎热))
正则表达式怎么写?

3个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.01.28 17:34

正则没弄过,分析比较简单


  var sc = '(', ec = ')', count = 0, rst = [],c;
  var s = '今年的雨水比较多(除了夏季(夏季(天气)炎热)),降雨量是往年的130%(特别是在江南地区)'
  var l = s.length;
  for (var i = 0; i < l; i++) {
    c = s.charAt(i);
    if (c == sc && count == 0) rst[rst.length] = sc;
    if (count > 0) rst[rst.length - 1] += c;
    if (c == sc) count++;
    else if (c == ec) count--;
  }
caozhy
caozhy 赞bobo
2 年多之前 回复
rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.28 17:22

http://blog.csdn.net/wrq147/article/details/6142285

javascript 支持平衡组吗?

rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.28 17:35

http://stackoverflow.com/questions/5886386/how-can-this-regex-be-made-javascript-compatible


  str='今年的雨水比较多(除了夏季(夏季天气炎热)),降雨量是往年的130%(特别是在江南地区)'
var parts = str.match(/[()]|[^()]+/g),
  matches = [],
  balance = 0;
for (var i=0, j=0; i<parts.length; i++) {
  switch (parts[i]) {
  case "(":
    if (balance === 0) {
      j = i;
    }
    balance++;
    break;
  case ")":
    if (balance === 1) {
      matches.push(parts.slice(j, i+1).join(""));
    }
    balance--;
    if (balance < 0) {
      throw new EvalError('parentheses are not balanced; unexpected "("');
    }
    break;
  }
}
if (balance > 0) {
  throw new EvalError('parentheses are not balanced; missing ")"');
}
alert(matches[0]);
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!