2 qq 15290009 qq_15290009 于 2016.01.29 09:47 提问

无法计算和无法显示当前时间

图片说明
如图片上说明的一样
楼下我会贴出我的js 大神帮看看
请说出问题 并告诉我怎么更改 谢谢

3个回答

showbo
showbo   Ds   Rxr 2016.01.29 09:55
已采纳
showbo
showbo 回复热呛: 看错,调用了。。你之前$ undefined解决了没有先。。
2 年多之前 回复
showbo
showbo 回复热呛: 你没调用current函数啊
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 回复热呛:对了 你帮我看看为什么显示不了当前时间啊
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 那无法显示当前时间啊
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009   2016.01.29 09:48
 function current(){ 
  var d=new Date();
  str=''; 
  str +=d.getFullYear()+'年'; //获取当前年份 
  str +=d.getMonth()+1+'月'; //获取当前月份(0——11) 
  str +=d.getDate()+'日'; 
  return str; } 

  $(function(){
  var $timeStr=current();
  $("#EntTime37").val($timeStr) ;
  });

//计算收益
function BondCalculator(){
  interestrate = parseFloat(interestrate) || 0;
  money = parseFloat(money) || 0;
  var three = 0;
  three = money*(interestrate/100)*(360*3);
  $("#three").val(three);

}

$(document).ready(function(){
  $("#money").change(function () {
     interestrate = parseFloat($("#interestrate").val());
    BondCalculator(money,interestrate);
  });
  $("#interestrate").change(function () {
     money = parseFloat($("#money").val());
    BondCalculator(money,interestrate);
  });

   var money = parseFloat($("#money").val());
   var interestrate = parseFloat($("#interestrate").val());

   BondCalculator(money,interestrate);
});
rui888
rui888   Ds   Rxr 2016.01.29 15:53

先生不出来时间,调试看看你的时间控件是不是出了问题。

qq_15290009
qq_15290009 回复热呛: 在吗
2 年多之前 回复
qq_15290009
qq_15290009 额 不知道 不过这个显示时间的方法 我从网上找的 可以运行的 但是搬到我这上就不可以了
2 年多之前 回复
Csdn user default icon
上传中...
上传图片
插入图片
准确详细的回答,更有利于被提问者采纳,从而获得C币。复制、灌水、广告等回答会被删除,是时候展现真正的技术了!